Projekt

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach: Osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego
i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nowy Regulamin

error: