DZIAŁALNOŚĆ

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA OGÓLNEGO RODZICÓW Z DNIA

12 WRZEŚNIA 2017 ROKU

1 . Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu – Pani Małgorzata Jagusch.

 1. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia:

Komisja skrótacyjna:

Joanna Ratajczak

Małgorzata Ozon

Kandydaci –               Brączek Kamila

Chojna – Góral Anna

Drynda Agata

Leszczyńska – Ociepa Aleksandra

Odbyło się głosowanie – głosowało 60 osób - jednogłośnie przegłosowano kandydatury i ustalono:

Prezes Stowarzyszenia - Pani Dynda Agata

W-ce Prezes Stowarzyszenia – Pani Leszczyńska – Ociepa Aleksandra

Skarbnik – Pani Kamila Brączyk

Sekretarz – Pani Chojna – Góral Anna

Ustalono pierwsze spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Dyrektora Żłobka nr 4 na 15 września 2017 roku   w siedzibie żłobka.

 1. Prezentacja propozycji grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci wybranego w postępowaniu przetargowym przez Urząd Miasta Opola. Rozdano deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia chętnym rodzicom.
 2. Przedstawiono rodzicom założenia projektu „ Rozwój przez opiekę – idę do żłobka” .
 3. Przedstawiono plan pracy żłobka na rok szkolny 2017/2018:

- zajecia otwarte dla rodziców – „Jesienne zabawy”, Spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa, warsztaty muzyczne, „Powitanie wiosny”, Festyn Rodzinny połączony z Dniem Matki i Dniem Dziecka, Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie trzylatków.

- zajęcia dodatkowe – spotkania teatralne 3-4 razy, zajęcia  muzyczne Mini Paganini 1 x w miesiącu

 1. Sprawy bieżące
 2. Pytania rodziców
 3. Zakończenie zebrania

Prowadzący zebranie:

Joanna Ratajczak – dyrektor żłobka

Sprawozdanie z działalności

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU

za 2016 rok

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu za rok 2016

 1. Informacje ogólne

Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka  nr 4 w Opolu zarejestrowane zostało w dniu 16.06.2014 roku. Numer KRS: 0000513402. Prace organizacyjne z zakresu rejestracji Stowarzyszenia prowadzili rodzice dzieci Żłobka nr 4 w Opolu, przyszli członkowie Stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 20 marca 2014 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia, który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia został wybrany na roczną kadencję podczas Walnego Zebrania Członków  w dniu 15.09.2016 r.

 

Zgodnie z § 6 Statutu celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:

 1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
 2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
 3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
 4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
 5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
 7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
 8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
 9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
 10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
 11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
 12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

Członkowie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2016: 108.

 1. Finansowanie działalności Stowarzyszenia

Składki członkowskie: 11 044,00 zł

Inne przychody określone statutem: 2 370,00 zł

Stan konta bankowego, 31.12.2016 r.: 3 747,15 zł

Sprawozdanie finansowe zostało dołączone do niniejszego sprawozdania.

 

 1. Sprawozdanie rzeczowe

Zgromadzone fundusze przeznaczane były na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Ze składek członkowskich dokonano m.in.:

- zakupu zabawek, księgozbioru dla dzieci uczęszczających do Żłobka nr 4 w Opolu : 4 382,57  zł

- zakup art. papierniczych: 1 090,45 zł

- organizację festynu rodzinnego: 2 861,59 zł

- organizację przedstawień teatralnych dla dzieci: 750,00 zł

- opłacono zajęcia dodatkowe z rytmiczno-artystyczne dla dzieci z grupy III .: 2000,00 zł.

Zarząd:

Krzysztof Drynda

Anna Bartosik

Małgorzata Jagusch

Opole 31.12.2016 r.

Sprawozdanie z działalności

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU

za 2015 rok

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu za rok 2015

 1. Informacje ogólne

Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka  nr 4 w Opolu zarejestrowane zostało w dniu 16.06.2014 roku. Numer KRS: 0000513402. Prace organizacyjne z zakresu rejestracji Stowarzyszenia prowadzili rodzice dzieci Żłobka nr 4 w Opolu, przyszli członkowie Stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 20 marca 2014 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia, który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia został wybrany na dwuletnią kadencję podczas zebrania założycielskiego, w dniu 20.03.2014 r.

Skład Zarządu:

Krzysztof Drynda- Prezes

Anna Bartosik- Wiceprezes /skarbnik/

Małgorzata Jagusch- Wiceprezes /sekretarz/

Zgodnie z § 6 Statutu celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:

 1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
 2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
 3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
 4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
 5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
 7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
 8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
 9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
 10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
 11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
 12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

Członkowie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2015: 89.

 

 1. Sprawozdanie rzeczowe

Zgromadzone fundusze przeznaczane były na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Ze składek członkowskich dokonano m.in.:

- opłacono zajęcia dodatkowe z rytmiczno-artystyczne dla dzieci z grup II-III

- zakupiono dwa wózki spacerowe 6-osobowe dla najmłodszej grupy

- zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, księgozbioru dla dzieci uczęszczających do Żłobka nr 4 w
Opolu

- zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka

- przeprowadzono szkolenie dla rodziców z zakresu I. pomocy

- przeprowadzono warsztaty żywieniowe dla rodziców

- zapłacono za teatrzyk dla dzieci

Sprawozdanie z działalności
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU
za 2014 rok

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu za rok 2014
1. Informacje ogólne
Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu zarejestrowane zostało w dniu 16.06.2014 roku. Numer KRS: 0000513402. Prace organizacyjne z zakresu rejestracji Stowarzyszenia prowadzili rodzice dzieci Żłobka nr 4 w Opolu, przyszli członkowie Stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 20 marca 2014 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia, który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
Zarząd Stowarzyszenia został wybrany na dwuletnią kadencję podczas zebrania założycielskiego, w dniu 20.03.2014 r.
Skład Zarządu:
Krzysztof Drynda- Prezes
Anna Bartosik- Wiceprezes /skarbnik/
Małgorzata Jagusch- Wiceprezes /sekretarz/
Zgodnie z § 6 Statutu celem Stowarzyszenia jest:
Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:
1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

Członkowie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2014: 117.

2. Sprawozdanie rzeczowe
Zgromadzone fundusze przeznaczane były na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Ze składek członkowskich dokonano m.in.:
- zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, księgozbioru dla dzieci uczęszczających do Żłobka nr 4 w Opolu : 2392,78 zł
- opłacono zajęcia dodatkowe z rytmiczno-artystyczne dla dzieci z grup II-III w miesiącach X-XII 2014 r.: 800,00 zł.

Zarząd:
Krzysztof Drynda
Anna Bartosik
Małgorzata Jagusch

Opole 31.12.2014 r

DANE KONTAKTOWE

ŻŁOBEK NUMER 4 W OPOLU

ul. Norberta Barlickiego 2

45-083 Opole

 

tel: 0774545583

 

Numer konta Stowarzyszenia: 19 2030 0045 1110 0000 0389 3440

STATUT

STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka  nr 4 w Opolu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989roku -Prawo o stowarzyszeniach (t.j.Dz. U. Z 2001 roku Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje sie na czas nieokreślony.

 3

 Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.

 4

 Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 1. Stowarzyszenie ma prawo należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita jest stroną.

 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej wszystkich jego członków.

 

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA

 6

Celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:

 1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
 2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
 3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
 4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
 5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
 7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
 8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
 9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
 10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
 11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
 12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

 7

 Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

 1. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję usług żłobka i dbanie o jego dobre imię.
 2. Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami stowarzyszenia.
 3. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku żłobkowym.
 4. Organizowanie konkursów, akcji, aukcji, udział w konkursach, akcjach, aukcjach organizowanych przez inne podmioty.
 5. Działania charytatywne i inne, takie jak:
 6. współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz pomocy dzieciom.
 7. współpraca z organami władzy samorządowej
 8. współpraca z organizacjami gospodarczymi, przedsiębiorstwami
 9. działania integrujące środowiska lokalne
 10. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 11. Wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy związanych z działalnością żłobka.
 12. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego inicjatywom i działaniom podjętym przez żłobek.

8

 1. Stowarzyszenie dla prowadzenia swoich spraw i prowadzenia działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników, a także może korzystać z usług innych podmiotów.
 2. Stowarzyszenie dla prowadzenia swej działalności może korzystać ze środków zebranych ze składek członkowskich swoich członków oraz środków uzyskanych od jednostek patronackich i sponsorujących.

 ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA- ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

9

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 • Zwyczajnych
 • Wspierających
 • Honorowych
 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkowie założyciele stają się członkami z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru.( z zastrzeżeniem § 13)
 3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje prawo do odwołania do walnego zebrania członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie obrad, które winny być w tym celu zwołane w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 4. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także obcokrajowiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia i będzie przestrzegał postanowień statutu.

10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 •  Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania Członków.
 • Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności.
 • Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności.
 • Korzystania z urządzeń wspólnych Stowarzyszenia w ustalonym zakresie ich działania.
 • Wnioskowania o objęcie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów Stowarzyszenia w granicach ustalonych przepisami prawa
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz jego regulaminu.
 • Opłacenia składek członkowskich.
 • Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej.
 1. Członkowstwo zwyczajne ustaje w przypadku:
 • Śmierci członka.
 • Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia.
 • Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub z powodu działania członka na szkodę Stowarzyszenia.

11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą lub okresową pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez jego Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w §10, lit. c,d,e, oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  2. aktywnego wspomagania celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Członkowstwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
 6. dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie
 7. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej.

12

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.
 3. Członek honorowy może brać udział w walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy zobowiązany jest przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowstwo członka honorowego ustaje w przypadku:
 6. śmierci członka
 7. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
 8. pozbawienia Uchwałą Walnego Zebrania Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia, które może nastąpić w związku z działaniem na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnym ze statutem Stowarzyszenia.

13

 1. Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia ze stowarzyszenia przysługuje członkowi zwyczajnemu i wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu go ze Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie obrad, które winny być w tym celu zwołane w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

15

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż 7 dni przed datą zebrania. Informacja ta zostanie podana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie.
 3. Walne zebranie Członków może również zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną w razie nieprawidłowości w działalności Zarządu, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członków, nie później niż na 7 dni przed datą zebrania. Informacja ta zostanie podana na tablicy ogłoszeń lub drogą elektroniczną lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie.
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
 5. członkowie wspierający i honorowi
 6. osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia

16

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy;

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
 3. Uchwalenie regulaminu działania Stowarzyszenia.
 4. Wybór i odwołanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał w spawach określenia wysokości składek członkowskich.
 6. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia na kolejny rok.
 9. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz udzielenie lub nieudzielenie skwitowania ustępującemu Zarządowi.
 10. Powoływanie Komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

17

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin zebrania można wyznaczyć w tym samym dniu  o godzinę później.
 3. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na kworum i są wiążące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

18

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorąca udział w głosowaniu.

19

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym z Prezesa i dwóch Wiceprezesów (pełniących funkcję skarbnika i sekretarza).

20

Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.

21

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

22

W przypadku kompletowania składu Zarządu w czasie jego kadencji może on uzupełnić swój skład, nie więcej niż o 2 członków pochodzących z wyboru.

 

KOMPETENCJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

23

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów
 3. Zwoływanie Walnych Zebrań
 4. Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków
 5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 6. Przyjmowanie oraz skreślanie członków zwyczajnych i wspierających oraz prowadzenie ich rejestru
 7. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez członków Zarządu
 8. Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania

24

 1. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA – JEJ SKŁAD I KOMPETENCJE

25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób , spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne zebranie Członków w sposób jawny, chyba, że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorących udział w głosowaniu.
 4. W przypadku zdekompletowania Komisji w czasie trwania jej kadencji może ona uzupełnić swój skład, nie więcej jednak jak o 2 członków pochodzących z wyboru.

26

Do szczególnych zadań komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności gospodarczo- finansowej Stowarzyszenia.
 2. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 3. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

27

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.

28

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 jej członków.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

29

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia.
 2. Fundusze Stowarzyszenia, na które składają się:
 3. dotacje, darowizny, subwencje
 4. wpływy ze składek członkowskich
 5. wynagrodzenia z tytułu udziału lub prowadzenia różnych imprez, spotkań itp.

30

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym wymagane jest łączne działanie 2 członków Zarządu.

31

Majątek Stowarzyszenia wymieniony w §29  służy tylko do realizacji celów Stowarzyszenia i nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

32

Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowalną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Postanowienia §17 ust. 2 oraz 3 stosuje sie odpowiednio.

STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU

Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu zarejestrowane zostało w dniu 16.06.2014 roku. Numer KRS: 0000513402. Prace organizacyjne z zakresu rejestracji Stowarzyszenia prowadzili rodzice dzieci Żłobka nr 4 w Opolu, przyszli członkowie Stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 20 marca 2014 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia, który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.

Zgodnie z § 6 Statutu celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:
1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

 

REGULAMIN

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU
Postanowienia ogólne.
I
1. Ze świadczeń żłobka może korzystać dziecko w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia lub
w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym -
4 roku życia.
2. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku , rodzice
tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o
przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
3. Dziecko może korzystać z opieki żłobka do końca roku szkolnego, w którym kończy 3 lub 4 rok
życia.
II
1. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych obejmujących działania profilaktyczne i opiekuńcze
zgodne z obowiązującymi normami i standardami opieki nad dzieckiem zdrowym.
2. Personel działalności podstawowej realizuje zadania zapewniające bezpośrednią opiekę nad
dzieckiem.
3. Pozostałe zadania związane z działalnością placówki wykonuje personel pomocniczy.
III
1. Udzielane świadczenia obejmują:
- wyżywienie
- usługi opiekuńczo wychowawcze
- higienę snu i wypoczynku
- organizowanie zabaw dydaktyczno wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach żłobka
i w miarę możliwości na wolnym powietrzu
- działania profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych
- działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania się
- udzielania doraźnej pomocy medycznej
- bieżący kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
IV
Dyrektor żłobka wyznacza godziny dyżurowania , nie rzadziej niż 1 x w tygodniu,
przeznaczone na kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci bezpośrednio w siedzibie
żłobka lub w formie telefonicznej.
1. W żłobku nr 4 dyżur odbywa się w e wtorki od 13:00 do 17:00.
V
1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi rodzic/opiekun prawny lub inna
osoba przyprowadzająca dziecko informuje pracownika żłobka, że dziecko jest zdrowe.
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarki
lub opiekunki . Jeśli stwierdzi się jakiekolwiek objawy chorobowe, dziecko odsyła się wraz
z rodzicem/opiekunem lub inna osobą upoważnioną do lekarza.
3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w żłobku,
pielęgniarka lu opiekunka natychmiast informuje rodzica telefonicznie o sytuacji.
Rodzic jest zobowiązany w jak najkrótszym terminie odebrać dziecko z placówki i udać się
z nim do lekarza.
4. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicem, pogarszania się stanu dziecka i
nieobecności rodzica, pielęgniarka lub opiekunka ma obowiązek wezwać pogotowie ratunkowe
i w miarę możliwości poinformować o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.
VI
1. Rodzice dzieci nie uczęszczających do żłobka z powodu choroby przed ponownym przyjściem
do żłobka muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia po przebytej
chorobie.
2. Rodzice obowiązani są informować personel żłobka o każdym zachorowaniu lub innej
przyczynie nieobecności dziecka w żłobku.
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 7 dni może skutkować skreśleniem dziecka z listy
dzieci uczęszczających do żłobka.
4. Rodzice na piśmie zostaną poinformowani o skreśleniu z listy.
VII.
Po przyjęciu dziecka do żłobka pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu przez cały
okres pobytu, aż do odebrania go przez rodzica lub inną upoważnioną osobę.
VIII
1. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby tj. dieta, higiena snu, warunki rozwoju
psychomotorycznego lub emocjonalnego rodzice/opiekunowie prawni powinni poinformować
o tym personel, po to, aby, w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki
rozwoju.
2. W przypadku konieczności stosowania specjalistycznej diety u dzieci z alergiami pokarmowymi
konieczne jest poświadczenie przez lekarza wskazówek dotyczących żywienia dziecka.
IX
1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka informowani są przez personel żłobka o wszelkich
niepokojących objawach chorobowych u dziecka, aby ograniczyć lub nie dopuścić do rozwoju
choroby u dziecka a także u innych dzieci.
2. Personel jest zobowiązany do informowania o stanie psychofizycznym i emocjonalnym dziecka,
a także o odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
3. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa lub jeśli zachowania objawiają się
nadmierną nadpobudliwością czy agresją zagrażającą bezpieczeństwu życia lub zdrowia samego
dziecka lub innych dzieci i personelu żłobka, personel informuje o tym fakcie rodziców
/opiekunów prawnych dziecka oraz dyrektora. Czynności te są dokumentowane w karcie
zdrowia dziecka. Rodzic może być poproszony o osobistą obserwację dziecka w grupie.
Opinia może być podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług przez żłobek.
4. Zaobserwowanie u dziecka sińców lub innych urazów poddaje się każdorazowo ocenie
pielęgniarki. Jeżeli uzna ona, że urazy te mogą wskazywać na to, że są skutkiem stosowania
wobec dziecka przemocy fizycznej (bicia, molestowania) niezwłocznie powiadamia się o tym
fakcie dyrektora placówki oraz sporządza stosowną notatkę opatrzona podpisem własnym
i dyrektora.
5. O sporządzeniu notatki informuje się rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub osobę
upoważnioną.
6. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane ponownie, bądź jeśli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie
budzą u personelu żadnych wątpliwości, że są skutkiem stosowania przemocy fizycznej dyrektor
żłobka zobowiązany jest skierować do najbliższej jednostki policji i prokuratury zawiadomienie
o podejrzeniu przestępstwa znęcania się nad dzieckiem. Do zawiadomienia dołącza się
uwierzytelnione kserokopie dokumentacji sporządzonej przez pielęgniarkę i dyrektora
placówki.
7. Jeżeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor zobowiązany jest wezwać
pogotowie ratunkowe, zawiadamiając jednocześnie policję i prokuraturę, a jeżeli to możliwe
rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
X
1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka..
Za ich pisemna zgodą dziecko może być również odebrane przez imiennie upoważnioną,
pełnoletnią osobę.
2. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun prawny lub inna upoważniona osoba, co do której
zachodzi podejrzenie, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem(stany emocjonalne,
odurzenie alkoholem lub innymi środkami i inne) dziecko pozostawia się w placówce pod opieka
personelu do momentu przybycia zawiadomionej przez pracownika żłobka innej upoważnionej
osoby.
3. W przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka przez rodzica/opiekuna prawnego lub innej
upoważnionej osoby najpóźniej do godziny zakończenia pracy żłobka i niemożności
skontaktowania się z nimi, a także w sytuacji przewidzianej w pkt. 2 dyrektor lub inny
pracownik żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę policji o potrzebie umieszczenia dziecka
w najbliższej placówce opiekuńczej/pogotowiu opiekuńczym.
4. O zaistniałej sytuacji w miarę możliwości pracownicy żłobka starają się poinformować
rodziców/opiekunów prawnych.
XI
1. W razie wypadku na terenie żłobka w czasie pobytu dziecka w placówce personel lub dyrektor
natychmiast powiadamia o zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
2. Dziecku na miejscu udzielana jest pierwsza pomoc.
3. Jeżeli to konieczne pracownik lub dyrektor placówki wzywa pogotowie ratunkowe.
4. Jeżeli personel, po ocenie pielęgniarki, uzna iż nie ma takiej potrzeby, pielęgniarka zaopatruje
dziecko do momentu przybycia rodziców/opiekunów prawnych.
5. W razie śmierci dziecka dyrektor ma obowiązek natychmiast powiadomić rodziców /opiekunów
prawnych dziecka oraz na ich wniosek udostępnić na miejscu całą dokumentację indywidualną
w zakresie wpisów dotyczących dziecka.
XII
Rodzice i opiekunowie prawni powinni:
1. Włączyć się czynnie w tworzenie programów wychowawczych, programów profilaktyki
i promocji zdrowia, zgłaszając na bieżąco swoje pomysły, uwagi i propozycje personelowi
i dyrektorowi placówki.
2. Współorganizować imprezy okolicznościowe i inne.
3. Zapoznać się z ogłoszeniami i komunikatami dyrektora żłobka.
4. Aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców.
5. Przestrzegać regulaminu porządkowego placówki oraz doraźnych ustaleń dyrektora.
6.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka winni informować o wszelkich zmianach dotyczących
miejsca pracy, zamieszkania, telefonów kontaktowych.
XIII
1. Zgodnie z umową zawieraną przez rodziców z dyrektorem żłobka za pobyt dziecka w żłobku
naliczana jest opłata. W jej skład wchodzi opłata za pobyt oraz opłata za wyżywienie .
2. Opłata za pobyt wniesiona przez rodziców w przypadku nieobecności nie podlega zwrotowi.
3. Opłaty zgodne z umowa zawartą z rodzicami winne być wnoszone do 5 dnia każdego miesiąca
z góry za dany miesiąc.
4. Zwroty stawki żywieniowej dokonywane są od 1 -go dnia nieobecności, proporcjonalnie do dni
nieobecności.
5. W razie nie uiszczenia opłaty za żłobek w ustalonym terminie zgodnie z zawartą umową dyrektor
może po upływie 7 dni od daty wymagalności wypowiedzieć umowę. Automatycznie wszczyna
również postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należności.
6. W przypadku rezygnacji z opieki żłobka nad dzieckiem rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązują
się powiadomić dyrektora w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 7 dniowym
wyprzedzeniem terminu naliczania opłaty za miesiąc następny.
Umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu miesiąca.
XIV
Uchylony w dniu 05.05.2016r.
XIV¹
W celu zapewnienia właściwej opieki dyrektor żłobka powierza każdą grupę dzieci
odpowiedniemu personelowi, a w szczególności:
- grupa I - pielęgniarka, opiekunowie w żłobku, woźna,
- grupa II – pielęgniarka, opiekunowie w żłobku, woźne,
- grupa III – pielęgniarka, opiekunowie w żłobku, woźne.
Woźne spełniają funkcje pomocnicze w sprawowaniu opieki oraz wykonują prace porządkowe.
Czas pracy woźnych jest tak zaplanowany, że każda z nich pracuje pod nadzorem personelu
merytorycznego.
XV
1. Żłobek działa na zasadzie powszechnej dostępności.
2. Rekrutację dzieci prowadzi się cały rok na podstawie złożonych kart zgłoszenia
dziecka do żłobka.
3. Przyjęcia dzieci odbywają się cały rok w ramach posiadanych wolnych miejsc.
4. Przy przyjęciu do żłobka rodzic obowiązany jest przedstawić:
- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
- książeczkę zdrowia dziecka,
- poświadczenie zamieszkania w mieści Opolu,
- poświadczenie zatrudnienia obojga rodziców,
- wywiad o stanie ogólnym dziecka (karta informacyjna i ankieta).
5. Dziecko powinno być zaopatrzone w środki nakazane dyspozycją dyrektora placówki
i podane do informacji rodziców.
XVI
1. Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00
2. Przyjęcia dzieci odbywają się od godziny 6:45, odbiór do godziny 16:45.
3. Rodzice/opiekunowie prawni sa zobowiązani do przyprowadzania dzieci do godziny 8:30.
4. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą, po uprzednim uzgodnieniu z personelem
wchodzić do sal dzieci. Rodzice zobowiązani są do stosowania się do wskazówek personelu.
5. W żłobku realizowany jest program " Łatwy start w żłobkowe życie", rodzice po
wprowadzeniu do programu zobowiązani są do stosowania się do założeń programu.
XVII
Uchylony w dniu 12.10.2016r.
XVIII
1. ramowy rozkład dnia w żłobku dla grupy I
6:45 – 8:30 przyjmowanie dzieci zabawy dowolne, gimnastyka poranna,przygotowanie
do śniadania
8:30 - śniadanie i toaleta
9:15 – 11:00 zajęcia dydaktyczne (zabawa w ruchu, zajęcia indywidualne i grupowe)
11:00 - I danie- zupa, toaleta i przygotowanie do snu
11:30 - sen (w zależności od potrzeb)
13:00 - zabawa
14:15 - II danie - obiad i toaleta
15:00 – 16:45 – zabawy dowolne indywidualne i grupowe, wydawanie dzieci
1x posiłek ruchomy – deserek – podawany dziecku w zależności
od potrzeb/ podwieczorek
Ramowy rozkład dnia jest tylko orientacyjny, jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb
dzieci i modyfikowany w ciągu roku.
2. Ramowy rozkład dnia dla grupy II i III
6:45 - 8:30 przyjęcia dzieci, zajęcia dowolne, gimnastyka poranna
8:15 – śniadanie i toaleta - w II grupach
9:00 - zajęcia dydaktyczno- wychowawcze
11:00 - II śniadanie (zupa), toaleta i przygotowanie do snu w II grupach
12:00- 14:5 sen
14:15 - obiad + deser (podwieczorek opcjonalnie) w dwóch lub jednej grupie- po -obiedzie toaleta
15:00 – 16:45 zabawy dowolne , zajęcia dydaktyczne( opcjonalnie podwieczorek z obiadu)
15:00 – 16:45 - wydawanie dzieci
XIX
Dziecko ma swoje prawa, a w szczególności do:
1. równego traktowania,
2. poszanowania intymności i godności,
3. nietykalności fizycznej,
4. wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzenia,
5. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów.
XX
Rodzice składają przy przyjęciu pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z treścią Regulaminu
Porządkowego Żłobka Nr 4 w Opolu.
XXI
1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone w trybie obowiązującym przy jego
ustalaniu.
2. Regulamin obowiązuje od chwili jego wprowadzenia.
Opole, dnia 12.10.2016r.

GRUPA III

Z życia grupy

Do grupy uczęszczają dzieci w wieku 2-3,5 roku. Poza zajęciami prowadzonymi przez zewnętrznych specjalistów takich jak rytmika, ciocie prowadzą także zajęcia ruchowe, z elementami ruchu rozwijającego, muzyczne, plastyczne, zabawy z chustą animacyjną. W grupie pracuje pięć cioć, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, ogromne doświadczenie a przede wszystkim mają głowy pełne pomysłów, aby w ciekawy sposób połączyć naukę z zabawą, tak by przygotować dzieci do dalszej edukacji.

GRUPA II

Z życia grupy

Do grupy uczęszczają dzieci w wieku od roku do dwóch lat. Naszym pociechom w ciągu dnia zapewniamy opiekę na wysokim poziomie, łączymy naukę z zabawą, rozwijamy wyobraźnię i dbamy o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo Państwa dzieci. Organizujemy zajęcia: edukacyjne, plastyczne, ruchowe, muzyczne, zabawy z chustą animacyjną, zabawy manipulacyjne, ale również czytamy najmłodszym bajki, czy uczymy wierszyków.

Dużym zainteresowaniem cieszy się basen z piłkami, w którym nasze dzieci lubią się bawić, gdy pogoda nie pozwala nam na wyjście do ogrodu.

Dziećmi zajmuje się siedem cioć posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, wraz z ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Dzieci w średniakach nie są już maluszkami, ale nadal potrzebują ciepła, troski i dużo uczucia. Nasze pociechy uwielbiają dotykać, ściskać, manipulować, smakować dlatego staramy się organizować jak najwięcej zabaw sensorycznych, aby dzieci mogły w pełni cieszyć się z poznawania świata.

GRUPA I

Z życia grupy

Grupa pierwsza to najmłodsza, kameralna grupa w naszym Żłobku. Do grupy uczęszczają dzieci w wieku od ok. 0,6 m-ca do ok.12 m-cy. Plan dnia dostosowujemy do każdego bardzo indywidualnie. Maluszki śpią, jedzą i bawią się wtedy, kiedy tego potrzebują. Tutaj ciocie kierują się indywidualnymi potrzebami poszczególnych dzieci i wskazówkami rodziców, a także zaleceniami pielęgniarki.

Z wiekiem ciocie starają się wprowadzić już jedną drzemkę i bardziej ujednolicony plan dla wszystkich dzieci. Zajęcia dostosowane są do wieku. Tu powstają pierwsze prace plastyczne. Dzieci uczą się samodzielności w spożywaniu posiłków. Opiekunki wspomagają rozwój małego dziecka, rozwijają talenty i rozbudzają ciekawość świata.