DZIAŁALNOŚĆ

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA OGÓLNEGO RODZICÓW Z DNIA

12 WRZEŚNIA 2017 ROKU

1 . Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu – Pani Małgorzata Jagusch.

 1. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia:

Komisja skrótacyjna:

Joanna Ratajczak

Małgorzata Ozon

Kandydaci –               Brączek Kamila

Chojna – Góral Anna

Drynda Agata

Leszczyńska – Ociepa Aleksandra

Odbyło się głosowanie – głosowało 60 osób - jednogłośnie przegłosowano kandydatury i ustalono:

Prezes Stowarzyszenia - Pani Dynda Agata

W-ce Prezes Stowarzyszenia – Pani Leszczyńska – Ociepa Aleksandra

Skarbnik – Pani Kamila Brączyk

Sekretarz – Pani Chojna – Góral Anna

Ustalono pierwsze spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Dyrektora Żłobka nr 4 na 15 września 2017 roku   w siedzibie żłobka.

 1. Prezentacja propozycji grupowego ubezpieczenia NNW dla dzieci wybranego w postępowaniu przetargowym przez Urząd Miasta Opola. Rozdano deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia chętnym rodzicom.
 2. Przedstawiono rodzicom założenia projektu „ Rozwój przez opiekę – idę do żłobka” .
 3. Przedstawiono plan pracy żłobka na rok szkolny 2017/2018:

- zajecia otwarte dla rodziców – „Jesienne zabawy”, Spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa, warsztaty muzyczne, „Powitanie wiosny”, Festyn Rodzinny połączony z Dniem Matki i Dniem Dziecka, Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie trzylatków.

- zajęcia dodatkowe – spotkania teatralne 3-4 razy, zajęcia  muzyczne Mini Paganini 1 x w miesiącu

 1. Sprawy bieżące
 2. Pytania rodziców
 3. Zakończenie zebrania

Prowadzący zebranie:

Joanna Ratajczak – dyrektor żłobka

Sprawozdanie z działalności

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU

za 2016 rok

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu za rok 2016

 1. Informacje ogólne

Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka  nr 4 w Opolu zarejestrowane zostało w dniu 16.06.2014 roku. Numer KRS: 0000513402. Prace organizacyjne z zakresu rejestracji Stowarzyszenia prowadzili rodzice dzieci Żłobka nr 4 w Opolu, przyszli członkowie Stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 20 marca 2014 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia, który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia został wybrany na roczną kadencję podczas Walnego Zebrania Członków  w dniu 15.09.2016 r.

 

Zgodnie z § 6 Statutu celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:

 1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
 2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
 3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
 4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
 5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
 7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
 8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
 9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
 10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
 11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
 12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

Członkowie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2016: 108.

 1. Finansowanie działalności Stowarzyszenia

Składki członkowskie: 11 044,00 zł

Inne przychody określone statutem: 2 370,00 zł

Stan konta bankowego, 31.12.2016 r.: 3 747,15 zł

Sprawozdanie finansowe zostało dołączone do niniejszego sprawozdania.

 

 1. Sprawozdanie rzeczowe

Zgromadzone fundusze przeznaczane były na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Ze składek członkowskich dokonano m.in.:

- zakupu zabawek, księgozbioru dla dzieci uczęszczających do Żłobka nr 4 w Opolu : 4 382,57  zł

- zakup art. papierniczych: 1 090,45 zł

- organizację festynu rodzinnego: 2 861,59 zł

- organizację przedstawień teatralnych dla dzieci: 750,00 zł

- opłacono zajęcia dodatkowe z rytmiczno-artystyczne dla dzieci z grupy III .: 2000,00 zł.

Zarząd:

Krzysztof Drynda

Anna Bartosik

Małgorzata Jagusch

Opole 31.12.2016 r.

Sprawozdanie z działalności

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU

za 2015 rok

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu za rok 2015

 1. Informacje ogólne

Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka  nr 4 w Opolu zarejestrowane zostało w dniu 16.06.2014 roku. Numer KRS: 0000513402. Prace organizacyjne z zakresu rejestracji Stowarzyszenia prowadzili rodzice dzieci Żłobka nr 4 w Opolu, przyszli członkowie Stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 20 marca 2014 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia, który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

Zarząd Stowarzyszenia został wybrany na dwuletnią kadencję podczas zebrania założycielskiego, w dniu 20.03.2014 r.

Skład Zarządu:

Krzysztof Drynda- Prezes

Anna Bartosik- Wiceprezes /skarbnik/

Małgorzata Jagusch- Wiceprezes /sekretarz/

Zgodnie z § 6 Statutu celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:

 1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
 2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
 3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
 4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
 5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
 7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
 8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
 9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
 10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
 11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
 12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

Członkowie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2015: 89.

 

 1. Sprawozdanie rzeczowe

Zgromadzone fundusze przeznaczane były na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Ze składek członkowskich dokonano m.in.:

- opłacono zajęcia dodatkowe z rytmiczno-artystyczne dla dzieci z grup II-III

- zakupiono dwa wózki spacerowe 6-osobowe dla najmłodszej grupy

- zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, księgozbioru dla dzieci uczęszczających do Żłobka nr 4 w
Opolu

- zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka

- przeprowadzono szkolenie dla rodziców z zakresu I. pomocy

- przeprowadzono warsztaty żywieniowe dla rodziców

- zapłacono za teatrzyk dla dzieci

Sprawozdanie z działalności
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU
za 2014 rok

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu za rok 2014
1. Informacje ogólne
Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu zarejestrowane zostało w dniu 16.06.2014 roku. Numer KRS: 0000513402. Prace organizacyjne z zakresu rejestracji Stowarzyszenia prowadzili rodzice dzieci Żłobka nr 4 w Opolu, przyszli członkowie Stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 20 marca 2014 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia, który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
Zarząd Stowarzyszenia został wybrany na dwuletnią kadencję podczas zebrania założycielskiego, w dniu 20.03.2014 r.
Skład Zarządu:
Krzysztof Drynda- Prezes
Anna Bartosik- Wiceprezes /skarbnik/
Małgorzata Jagusch- Wiceprezes /sekretarz/
Zgodnie z § 6 Statutu celem Stowarzyszenia jest:
Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:
1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

Członkowie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2014: 117.

2. Sprawozdanie rzeczowe
Zgromadzone fundusze przeznaczane były na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Ze składek członkowskich dokonano m.in.:
- zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, księgozbioru dla dzieci uczęszczających do Żłobka nr 4 w Opolu : 2392,78 zł
- opłacono zajęcia dodatkowe z rytmiczno-artystyczne dla dzieci z grup II-III w miesiącach X-XII 2014 r.: 800,00 zł.

Zarząd:
Krzysztof Drynda
Anna Bartosik
Małgorzata Jagusch

Opole 31.12.2014 r

Posted in Bez kategorii.