PRZYJAZNY I BEZPIECZNY ŻŁOBEK

Miło nam poinformować, iż staramy się o certyfikat bezpiecznego i przyjaznego żłobka.

Poniżej znajdą Państwo dane przedłożone komisji, zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które przedstawiają politykę którą kierujemy się od początku funkcjonowania naszego żłobka.

Dziecko zawsze było, jest i będzie dla nas najważniejsze! Dokładamy wszelkich starań by u nas Państwa pociechy odnalazły spokojną i przyjazną przestrzeń do rozwoju.

PROCEDURY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH,

ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH GWARANTUJĄCYCH

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W ŻŁOBKU NR 4 W OPOLU

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Statut Żłobka nr 4 w Opolu.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r. poz. 563)
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757).
 4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
 5. Kodeks karny- art. 160
 6. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982r. nr 35 poz.228)- wybrane zagadnienia
 7. Art. 12 Ustawa z dnia 19. 09. 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” (Dz. U. z 2011r., Nr. 209, poz 1245).
 8. Konwencja o Prawach Dziecka

Cel główny:

 1. Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur stanowi troska o zdrowie

i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym żłobku.

 1. W sytuacjach trudnych  oraz  zagrażających  bezpieczeństwu  dziecka  opiekunowie

i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

 1. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać zapisy niniejszych procedur.

Osoby, których  dotyczy procedura  

Do przestrzegania procedur zobowiązani  są  wszyscy  pracownicy  Żłobka , Dyrektor oraz

rodzice/opiekunowie prawni dzieci.

Obowiązki,  odpowiedzialność,  upoważnienia  osób  realizujących  zadanie,  które  jest

przedmiotem procedury

 1. Dyrektor:

1)  ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w Żłobku,

2)  zapewnia  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pobytu  w  Żłobku,  a  także  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  uczestnictwa  w  zajęciach organizowanych przez opiekunki  poza budynkiem Żłobka

3)  kontroluje  obiekty  należące  do  Żłobka  pod  kątem  zapewnienia  bezpiecznych

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów

4)  sporządza protokoły z kontroli obiektów,

5)  odpowiada za jakość pracy i organizację pracy pracowników,

6)  opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

 1. Opiekunowie:

1)  są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w Żłobku oraz do rzetelnego

realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;

2)  zapewniają opiekę w atmosferze bezpieczeństwa;

3)  upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują  właściwe postawy dotyczących zdrowia i wskazują zagrożenia w sytuacjach nadzwyczajnych;

4)  są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

 1. Inni pracownicy Żłobka:

1)  są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą,

2)  pomagają opiekunom w codziennej pracy opiekuńczej i pielęgnacyjnej;

3)  są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

 1. Rodzice:

1)  w trosce o bezpieczeństwo  własnego  dziecka,  powinni  znać  procedury  zapewnienia

bezpieczeństwa obowiązujące w Żłobku,

2)  współpracują z Dyrektorem,  opiekunami swojego  dziecka  oraz  innymi  pracownikami

w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa dzieciom.

Sposób  prezentacji procedur:

 1. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń i/lub stronie internetowej placówki.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników Żłobka z treścią procedur.
 3. Zapoznanie rodziców z  obowiązującymi  w  placówce  procedurami  na  zebraniach

organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach:

 1. Wszelkich zmian w  opracowanych  procedurach  dotyczących  bezpieczeństwa  dzieci  może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek opiekunów Dyrektor Żłobka.
 2. Wnioskodawcą zmian może być także rada rodziców.
 3. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe:

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków Żłobka, Rodzice

i  personel  placówki  są  zobligowani  do  współpracy  oraz  wzajemnego  poszanowania  praw  i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej Strategii.

 1. Procedury obowiązują wszystkich pracowników Żłobka, rodziców dzieci uczęszczających

do Żłobka oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

 1. W celu realizacji niniejszej Strategii możliwe  jest  tworzenie  dokumentacji  na  podstawie wzorów  dokumentów  określonych  przez  przepisy szczególne  lub  opracowań  własnych,  dostosowanych  do  potrzeb  Żłobka.

 

WYKAZ PROCEDUR:

 

 1. „OBOWIĄZKI DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W ŻŁOBKU”
 2. „PRZYROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA ZE ŻŁOBKA”
 3. „PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAGWARANTOWANIA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH

WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W ŻŁOBKU”

 1. „BEZPIECZEŃSTWO NA PLACU ZABAW”
 2. „ORGANIZACJA SPACERÓW POZA TEREN ŻŁOBKA”
 3. „POSTĘPOWANIE PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA, GDY NA TERENIE

ŻŁOBKA ZDARZYŁ SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK”

 1. „ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY”
 2. „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO”
 3. „POSTĘPOWANIE OPIEKUNA W SYTUACJACH STWIERDZENIA ZAGROŻENIA

ŻYCIA DZIECKA, WOBEC KTÓREGO STOSOWANA JEST PRZEMOC W RODZINIE LUB

ZACHOWANIA AGRESYWNE”

 1. „POSTĘPOWANIE PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA W PRZYPADKU STWIERDZENIA

AKTU PRZEMOCY I AGRESJI  WOBEC DZIECKA” 

 1. „POSTĘPOWANE PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA

OSOBY POSTRONNEJ NA TERENIE PLACÓWKI” 

 1. „PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRACOWNIKAMI ŻŁOBKA

A RODZICAMI”

 1. „OCHRONA WIZERUNKU DZIECKA W INTERNECIE”

PROCEDURA 1

„OBOWIĄZKI DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W ŻŁOBKU”

Cel:  procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci poprzez  bezpośrednią  i  stałą opiekę nad  nimi podczas ich pobytu w Żłobku.

Zakres procedury: Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez opiekuna do momentu odbioru ze Żłobka.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie):

1)  Przyprowadzają do Żłobka dziecko o określonej godzinie, pozostawiając je pod opieką

opiekuna oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie.

 1. Opiekunowie:

1)  Mają świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci.

2)  Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego

działań.

 1. Personel pomocniczy:

1)  Ponosi współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w Żłobku.

2)  Zwraca  uwagę  na  zgodną  i  bezpieczną  zabawę  dzieci,  ich  zgodne  korzystanie  ze

wspólnych zabawek.

3)  Odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali zabaw, którymi bawią się dzieci.

 1. Dyrektor jest zobowiązany do  zapewnia  dzieciom  i  pracownikom  pełne  poczucie

bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

OPIS PROCEDURY:

 1. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem istniejących warunków.
 2. Żłobek zapewnia bezpośrednią i  stałą  opiekę  nad  dziećmi  w  czasie  pobytu

w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

 1. Opiekun odpowiada za zdrowie  i  życie  powierzonych  jego  opiece  dzieci,

a  w  przypadku  narażenia  na  niebezpieczeństwo  poniesie  za  to  pełną  odpowiedzialność

dyscyplinarną.

 1. Opiekun musi mieć świadomość odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na  nim

spoczywa.

 1. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem jego działań.
 2. Dzieci są przyprowadzane  do  Żłobka od  godziny  06.45  przez  rodziców/prawnych

opiekunów bądź inne upoważnione osoby.

 1. Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka najpóźniej do godziny 16.15.
 2. Dzieci przemieszczają się pomiędzy salami pod opieką opiekunów.
 3. Dzieci objęte są ciągłym dozorem i opieką opiekuna oraz personelu pomocniczego.
 4. Opiekunowi nie wolno podczas pracy z dziećmi pozostawić grupy samej  bez  opieki.  Gdy opiekun musi wyjść, np. do telefonu, toalety grupą powinna zająć  się inna opiekunka bądź osoba  z  personelu pomocniczego. Opiekun powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum. Opiekun musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 5. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie bez dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku Żłobka. Dziecko przez cały czas pobytu w Żłobku jest otoczone opieką opiekuna lub upoważnionego pracownika.
 6. Opiekun oraz personel pomocniczy  odpowiada  za  stan  zabawek  i  sprzętu  w  sali  zabaw, którymi  bawią  się  dzieci.  Każdorazowo  przed  rozpoczęciem  zajęć  opiekun powinien skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
 7. Podczas zabaw dowolnych w sali opiekun (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 8. Opiekunowie obserwują dzieci podczas  zabaw,  kierują  zabawą  lub  ją  inspirują,  ingerują w konflikty między dziećmi. W czasie zabaw dowolnych opiekun zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
 9. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Opiekun musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 10. Opiekun zobowiązany jest  natychmiast  reagować  na  wszelkie  dostrzeżone  sytuacje  lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa innych.
 11. Opiekun zobowiązany jest  zwrócić  uwagę  na  osoby  postronne  przebywające  na  terenie Żłobka, zawiadomić Dyrektora o tym fakcie.
 12. Rodzice są zobowiązani pozostawić w szatni zabawki przyniesione do żłobka.
 13. Opiekun i inni pracownicy Żłobka, w przypadku znalezienia niebezpiecznych

przedmiotów i rzeczy powinien:

1)  podjąć działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub

środkami,

2)  zachować  środki  ostrożności  przy  zabezpieczaniu  przedmiotów  przed  dostępem  do  nich osób niepowołanych,

3)  w  przypadku  przedmiotów  przyniesionych  przez  dziecko,  przeprowadzić  rozmowę

z rodzicami oraz zobowiązać ich do skuteczniejszej kontroli nad dzieckiem,

4)  powiadomić Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu,

5)  po zakończeniu działań interwencyjnych sporządzić notatkę.

PROCEDURA 2

„PRZYROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA ZE ŻŁOBKA”

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i opiekunów podczas

przyprowadzania i odbierania ze Żłobka dzieci przez rodziców (prawnych

opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury: Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia

z rodzicami z domu do Żłobka, aż do momentu odebrania dziecka ze Żłobka, czyli

przekazania w ręce rodziców/opiekunów prawnych.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie):

1) są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko opiekunowi.

2) Rodzice, bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione, odbierają dziecko

ze Żłobka bezpośrednio od opiekuna.

 1. Opiekun: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do

momentu odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych.

 1. Personel Żłobka: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu

jego wejścia do sali do momentu odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych.

OPIS PROCEDURY:

 1. PRZYPROWADZANIE DZIECI
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze Żłobka odpowiadają

rodzice/prawni opiekunowie.

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko opiekunowi.
 2. Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 3. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka

pozostawionego przez rodziców/ opiekunów na terenie Żłobka -przed wejściem do

budynku, w szatni lub pozostawionego przed zamkniętymi drzwiami sali.

 1. Dziecko należy przyprowadzić do Żłobka do godz. 8:30, bądź telefonicznie poinformować o ewentualnym spóźnieniu.
 2. W szczególnych przypadkach, za uprzednim uzgodnieniem możliwe jest późniejsze przybycie dziecka.
 3. ODBIERANIE DZIECI
 4. Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka najpóźniej do godziny 16.15.
 5. Odbiór dzieci ze Żłobka jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych

lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

 1. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko

w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców/

prawnych opiekunów.

 1. Opiekun w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych

osoby odbierającej dziecko ze Żłobka z dokumentem tożsamości.

 1. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, opiekun powiadamia rodziców/prawnych

opiekunów i Dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

 1. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w upoważnieniu,

jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych

opiekunów, bezpośrednio opiekunowi w formie pisemnej.

 1. Żłobka nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/prawnego opiekuna zgłaszaną

telefonicznie.

 1. Żłobek nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.
 2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego

ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.

 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 1. Obowiązkiem opiekuna jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę

wskazaną w upoważnieniu.

 1. Osoby wymienione w upoważnieniu zobowiązane są do osobistego odbioru dziecka od

opiekuna opiekującego się daną grupą.

 1. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód

osobisty i na żądanie opiekuna okazać go.

 1. W wypadku chęci odbioru dziecka przez osobę nietrzeźwą, dziecka nie wydaje się, zostają poinformowani rodzice/ prawni opiekunowie, Dyrektor placówki oraz w razie konieczności policja.
 2. Po odebraniu dziecka ze Żłobka za bezpieczeństwo dziecka przy korzystaniu

z urządzeń i sprzętu na placu zabaw przy Żłobku odpowiadają rodzice/opiekunowie lub osoby

przez nich upoważnione.

 1. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe.
 2. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka

odpowiedzialni są rodzice oraz opiekunowie.

 1. Opiekunowie sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby

przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom prawnym lub

upoważnionej przez nich osobie.

 1. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach

przyprowadzania i odbioru dzieci.

 1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA LUB

ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI.

 1. Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka najpóźniej do godziny 16.15.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka (w godzinach pracy

Żłobka – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania

telefonicznego o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka,

opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do

odbioru o zaistniałej sytuacji.

 1. W przypadku, gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel.

komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób

upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce do 1godz.

Po upływie tego czasu opiekun powiadamia Dyrektora, który decyduje o dalszym

postępowaniu z dzieckiem, w tym złożeniu zawiadomienia na Policji.

 1. Po dokonaniu zgłoszenia przez Dyrektora, a w przypadku jego nieobecności opiekuna

Policja podejmuje dalsze działania przewidziane prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka

w pogotowiu opiekuńczym.

 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez

świadków – np. Policji, potwierdzających przebieg interwencji, który należy przekazać

Dyrektorowi.

 1. Czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym realizuje Policja.
 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU GDY OPIEKUN PODEJRZEWA, ŻE

DZIECKO ZE ŻŁOBKA ODBIERA RODZIC (OPIEKUN PRAWNY) BĘDĄCY

POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW.

 1. Opiekun stanowczo odmawia wydania dziecka ze Żłobka w przypadku, gdy stan

osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia

agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym

przypadku zatrzymuje dziecko do momentu wyjaśnienia sprawy i wzywa drugiego rodzica

lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

 1. Opiekun powiadamia Dyrektora, który wydaje dyspozycje opiekunce, mające na

celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

 1. W przypadku okoliczności, o której mowa w pkt 1, a dziecko mimo wszystko zostanie

odebrane pomimo sprzeciwu, opiekun składa zawiadomienie na Policję.

 1. Dyrektor może skonsultować z najbliższą jednostką Policji i ustalić dalsze kroki

postępowania, w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie i osoby wskazane przez nich

w upoważnieniu do odbioru dziecka, nie mogą zagwarantować mu bezpieczeństwa i nie

odbierają dziecka do godz. 16:15, z uwagi na spożycie alkoholu lub narkotyków.

 1. W wyniku konsultacji, o których mowa w pkt 4, dziecko może zostać:
 2. a) przewiezione w obecności funkcjonariuszy Policji oraz Dyrektora lub

opiekuna do Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego,

 1. b) przekazane opiece wyznaczonej osobie przez Policję – osobie bliskiej dziecku.
 2. Opiekun sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
 3. Po zdarzeniu Dyrektor Żłobka przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia

zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych

procedurach.

 1. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko

ze Żłobka znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca musi

rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka.

 1. Opiekun w przypadku niepokojących spostrzeżeń dotyczących warunków opieki nad

dzieckiem zobowiązany jest powiadomić Policję, w celu dalszego rozeznania sytuacji

domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia Sąd Rodzinny.

 1. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie

nietrzeźwości powtórzy się, Dyrektor powiadamia pisemnie Policję, terenowy ośrodek

pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA

PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB

W WOLNYM ZWIĄZKU.

 1. Opiekun przekazuje opiekę nad dzieckiem każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane

prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

 1. Jeśli do Żłobka zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania

przez rodziców opieki nad dzieckiem, opiekun postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

 1. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru,

opiekun powiadamia Dyrektora i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad

dzieckiem.

 1. W sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. opiekun lub

Dyrektor powiadamia Policję.

PROCEDURA 3

„PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAGWARANTOWANIA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH

WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W ŻŁOBKU”

Cel procedury: zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dziecka

w Żłobku, w tym ochrona zdrowia.

Zakres procedury: dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka

w Żłobku, sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki opiekunów oraz rodziców

w stosunku do chorych dzieci.

Przedmiotem procedury jest określenie zasad:

 1. Przyprowadzania do Żłobka dzieci zdrowych i oddanie pod opiekę opiekunów.
 2. Odebranie przez rodzica dziecka ze Żłobka, w przypadku złego samopoczucia lub

pogorszenia stanu zdrowia.

Stosowanie procedury: do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione przez nich oraz pracownicy Żłobka. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie):

1) Przyprowadzają do Żłobka dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów.

2) Odbierają dzieci ze Żłobka, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, w ustalonym przez

procedurę trybie.

3) Upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka.

4) Podają prawidłowy i aktualny telefon kontaktowy.

5) Odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.

6) Stosują się do obowiązujących procedur.

 1. Opiekunowie:

1) Informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczucia dziecka.

2) Powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka.

3) Sprawdzają na bieżąco zgodność podanych danych kontaktowych przez

rodziców/opiekunów prawnych.

4) Prowadzą działania prozdrowotne. Stosują się do obowiązujących procedur.

 1. Dyrektor:

1) Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem.

2) Monitoruje realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom,

w tym ochronę zdrowia dzieci.

3) Podejmuje starania w celu promowania w Żłobku profilaktycznej opieki zdrowotnej dla

dzieci.

Opis procedury

 1. Rodzice przyprowadzają do Żłobka tylko zdrowe dzieci.
 2. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do Żłobka.
 3. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące,

z gorączką, wysypką, itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

 1. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi

chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do Żłobka, do czasu całkowitego

wyleczenia.

 1. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych

dziecka oraz udzielania opiekunowi wyczerpujących informacji na ten temat.

 1. Opiekunowie na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w Żłobku.
 2. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub

zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w Żłobku (min. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) opiekun ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania Dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

 1. Po otrzymaniu od opiekuna lub Dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze Żłobka, ze wskazaniem do konsultacji lekarskiej.
 2. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, opiekun lub Dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 3. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji

lekarskiej, opiekunowie są zobowiązani do udzielenia pomocy przedmedycznej

w zakresie posiadanych umiejętności, wezwania Pogotowia Ratunkowego oraz zawiadomienia rodziców i Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

 1. Po zakończeniu leczenia rodzic powinien przedłożyć w Żłobku zaświadczenie wystawione

przez właściwego lekarza lub oświadczenie potwierdzające zakończenie leczenia.

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej Żłobek ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 2. Rodzice, w przypadku stwierdzenia u dziecka różnego typu alergii, są zobowiązani do

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

 1. Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
 2. W Żłobku nie podaje się dzieciom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz

w postaci zastrzyków, maści i żelu.

 1. Zapewnienie dziecku przewlekle choremu bezpiecznych warunków przebywania

w Żłobku regulowane są przez odrębne przepisy.

 1. Przyprowadzenie dziecka do Żłobka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na

udział dziecka we wszystkich zajęciach i spacerach.

 1. Żłobek, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po

przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach na placu zabaw (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

 1. Pomieszczenia Żłobka, w których odbywają się zajęcia wietrzy się dokładnie

w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w czasie trwania zajęć włączone zostają oczyszczacze powietrza.

 1. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne mają być wygodne, praktyczne, bezpieczne

i dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu.

 1. Konieczne jest pozostawienie przez rodziców w szatni 3 kompletów „zapasowych” części garderoby.
 2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników Żłobka.

PROCEDURA 4

„BEZPIECZEŃSTWO NA PLACU ZABAW”

Zakres procedury: Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu na placu zabaw/ ogrodzie.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Opiekun:

1) ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane, były zgodne

z zasadami bezpiecznego użytkowania placu zabaw,

2) odpowiada za stan sprzętu rekreacyjno-sportowego.

 1. Personel pomocniczy Żłobka ma obowiązek:

1) Przed rozpoczęciem zajęć na placu zabaw sprawdzić jego stan oraz

sprawność sprzętu rekreacyjno-sportowego, czy nie stanowi on żadnego zagrożenia dla

zdrowia i życia dzieci.

2) Współuczestniczyć podczas zabaw dzieci na placu zabaw.

3) Odpowiada za stan sprzętu rekreacyjno-sportowego.

 1. Woźny:

1) ma obowiązek codziennie rano, sprawdzić stan oraz sprawność urządzeń rekreacyjno-

sportowych, czy nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

2) Woźny musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego

obowiązku.

 1. Dyrektor:

1) Określa zakres odpowiedzialności i obowiązków pracowników Żłobka podczas

organizowania zabaw na świeżym powietrzu.

2) Odpowiada za stan urządzeń zabawowych i sprzętu rekreacyjnego.

3) Opracowuje regulamin korzystania z placu zabaw, a jego treść udostępnia dla

użytkowników placu zabaw.

Opis procedury:

 1. Plac zabaw zlokalizowany na terenie Żłobka jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczających do Żłobka nr 4 w Opolu
 2. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania ze sprzętu rekreacyjno-sportowego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
 3. Codziennie rano woźny ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz stan placu zabaw nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Woźny musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
 4. W przypadku nieobecności woźnego personel pomocniczy Żłobka przed wyjściem na plac zabaw powinna sprawdzić teren i zlokalizować ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadomić Dyrektora o tym zagrożeniu.
 5. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw opiekun przypomina dzieciom zasady

dotyczące bezpiecznego przebywania na placu zabaw.

 1. W czasie pobytu na placu zabaw musi być zamknięta brama wjazdowa i bramki wejściowe na terenie całego Żłobka.
 2. Każda grupa zobowiązana jest do zabaw na wyznaczonym, ustalonym wcześniej

terenie zabaw.

 1. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i urządzenia tylko pod nadzorem opiekunów.
 2. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących zasad:

1) w pobliżu sprzętu rekreacyjno-sportowego zabronione są gry zespołowe,

2) niedozwolone jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji sprzętu rekreacyjno-

sportowego – szczególnie dotyczy to drabinek, bramek i dachów

domków,

3) zabrania się stawania na ruchomych częściach urządzeń,

4) zabronione jest korzystanie ze zjeżdżalni, zwierzątek, karuzeli przez więcej niż jedno dziecko na

jednym miejscu.

 1. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub uderzeniem o twarde przedmioty.
 2. Na plac zabaw może być wnoszony sprzęt i inne przybory do zabawy.
 3. Opiekunowie powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać

w miejscach największych zagrożeń.

 1. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 2. Opiekun podczas organizowania zajęć na placu zabaw:
 3. a) wychodzi na plac zabaw po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego

przez zobowiązany do tego personel żłobka,

 1. b) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego

użytkowania placu zabaw umieszczonego na znaku informacyjnym na terenie placu zabaw,

 1. c) zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem na plac zabaw i przed

powrotem do sali.

PROCEDURA 5

„ORGANIZACJA SPACERÓW POZA TEREN ŻŁOBKA”

Cel procedury: wyznaczenie sposobu postępowania opiekuna w związku z organizacją

spacerów poza teren Żłobka.

Zakres procedury: Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas organizowania spacerów poza teren Żłobka.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Opiekun:

1) czuwa na bezpieczeństwem wychowanków oraz zapoznaje uczestników spacerów z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki ich przestrzegania.

2) Zapewnienia opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom spacerów.

3) Nadzoruje zaopatrzenie uczestników spaceru w apteczkę pierwszej pomocy.

 1. Personel pomocniczy:

1) Sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi oraz ponosi odpowiedzialność za

bezpieczeństwo wychowanków.

 1. Rodzice:

1) Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę stosownie do pory roku.

2) Nie odbierają dzieci na trasie spaceru – mogą je odebrać jedynie z terenu Żłobka.

 1. Dyrektor:

1) Czuwa nad prawidłową organizacją spacerów

2) Określa zakres odpowiedzialności i obowiązków opiekunów i pracowników Żłobka

podczas organizowania spacerów.

Opis procedury:

 1. Uczestnicy spacerów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia NNW.
 2. W przypadku wyjścia na spacer lub wycieczki piesze poza teren Żłobka:
 3. a) opiekun zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 8 dzieci,
 4. b) idzie zawsze od strony ulicy,
 5. c) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
 6. d) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem

i po powrocie ze spaceru.

PROCEDURA 6

„POSTĘPOWANIE PRACOWNIKÓW, GDY NA TERENIE

ŻŁOBKA ZDARZYŁ SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK”

Cel procedury: zapobieganie wypadkom dziecięcym w placówce oraz określenie

obowiązków i zadań personelu Żłobka w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Zakres procedury: Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi oraz ochronę ich życia i zdrowia

w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie Żłobka.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie):

1) Dostosowują odzież dzieci adekwatnie do panujących warunków atmosferycznych.

2) Zapewniają dzieciom obuwie, które gwarantuje im należyte bezpieczeństwo oraz umożliwia pełne uczestnictwo w zajęciach żłobkowych.

3) Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.

 1. Opiekun:

1) Zapobiega wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w Żłobka.

2) Zapewnia poszkodowanemu dziecku opiekę.

3) W razie konieczności sprowadza fachową pomoc medyczną.

4) W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

5) Informuje o wypadku Dyrektora oraz rodziców poszkodowanego dziecka.

 1. Dyrektor:

1) Powinien zapewnić natychmiastową pomoc medyczną i opiekę dziecku, które uległo

wypadkowi.

2) Powiadamia o wypadku odpowiednie organy, jaki zdarzył się na terenie Żłobka lub

podczas zajęć organizowanych poza jego terenem.

OPIS PROCEDURY:

 1. Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w Żłobku:

1) Opiekun jest zobowiązany do ustalania norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas

ich pobytu w Żłobku, do omawiania zasad bezpieczeństwa oraz aktualizację przepisów

poprzez:

 1. a) przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami organizując pogadanki, zabawy i filmy

edukacyjne,

 1. b) uczenie dzieci przewidywania zagrożeń,
 2. c) ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych,
 3. d) uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo
 4. e) przedstawianie skutków niebezpiecznych zachowań wykorzystując do zabaw historyjki

obrazkowe, opowiadania, bajki, filmy.

2) Opiekun jest zobowiązany do zapoznawania dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez

rozmowy z zaproszonymi do Żłobka gośćmi: policjantami, lekarzami, strażakami.

3) Opiekun ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia.

4) Opiekun ponadto ma obowiązek:

 1. a) otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i nadzorem,
 2. b) przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,
 3. c) tworzyć właściwe warunki dla bezpiecznego rozwoju dziecka,
 4. d) opracować i wdrażać programy profilaktyczne,
 5. e) wyznaczać zasady bezpiecznego użytkowania pomieszczeń żłobkowych i placu

zabaw,

 1. f) unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych.

5) Dyrektor Żłobka czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich

pracowników, a w szczególności:

 1. a) nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Żłobku,
 2. b) umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,
 3. c) dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek, sprzętu gaśniczego,

zapewnienia właściwego oświetlenia, nawierzchni dróg,

 1. d) dba o właściwe zabezpieczanie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych,
 2. e) dba o okresowe kontrole obiektów należących do Żłobka.

6) W razie wystąpienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku

zbiorowego lub śmiertelnego, pracownik Żłobka, który uzyskał wiadomość

o wypadku, dokonuje oceny ogólnej sytuacji.

7) Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

8) Sprowadza fachową pomoc medyczną.

9) W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

10) Informuje o wypadku Dyrektora i/lub pracownika służby bezpieczeństwa

i higieny pracy.

11) Wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich

bezpieczeństwa.

12) Nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku w taki sposób, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych.

13) Relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem.

14) Informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz

poszkodowanego, jeśli do takich doszło.

15) Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

16) O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie rodziców (opiekunów) poszkodowanego oraz inne organy do tego uprawnione, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z 2003r. ze

zm.).

Obowiązki Dyrektora:

1) Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi.

2) Powiadomić o wypadku, jaki zdarzył się na terenie Żłobka lub podczas zajęć

organizowanych poza jego terenem osoby oraz organy do tego uprawnione.

3) Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych

do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku – § 42.

4) Podjąć decyzję o naruszeniu miejsca wypadku, jeśli wymaga tego konieczność ratowania

osób lub możliwość zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

5) Po zbadaniu okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza dokumentację powypadkową,

w tym protokół powypadkowy.

6) Zapoznać z protokołem powypadkowym rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego dziecka – § 45.

7) Doręczyć protokół powypadkowy właściwym organom – § 46.

8) Omówić z pracownikami placówki przyczyny zaistniałego wypadku i podjąć działania

zapobiegawcze – § 51.

9) Wpisać wypadek do rejestru wypadków – § 50.

Pamiętać należy, że wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka podejmują rodzice. Nawet jeśli nie będą wyrażali zgody na udzielenie pomocy medycznej zaproponowanej przez przybyłego do Żłobka lekarza, jedyne, co może zrobić Dyrektor, to argumentacja i perswazja słowna.

PROCEDURA 7

„ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY”

Postępowanie w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy

wychowankom Żłobka

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r.

poz. 757).

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Cel: procedura ma zapewnić właściwą opiekę dziecku poprzez udzielnie pierwszej pomocy

przedmedycznej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka Żłobka.

Zakres procedury: Procedura dotyczy zasad i zakresu podejmowanych czynności w celu

ratowania życia dziecka, przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (prawni opiekunowie): są informowani o konieczności wcześniejszego odebrania

dziecka ze Żłobka, w przypadku podejrzenia choroby dziecka (gorączka, kaszel, katar,

wysypka, itp.) niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

 1. Opiekunowie:

1) Mają obowiązek znać normy i zasady postępowania w przypadku konieczności udzielania

pierwszej pomocy wychowankom,

2) Muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci.

3) Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego

działań.

 1. Pracownicy Żłobka: zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących

przepisów w zakresie zasad postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej

pomocy.

 1. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom sprawnie

funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do jej udzielania.

OPIS PROCEDURY:

Postępowanie w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom Żłobka:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia

wychowanka Żłobka.

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia

ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie

nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu w Polsce.

 1. W przypadku zaistnienia wypadku w Żłobka pracownik, który zauważył lub

jest świadkiem zdarzenia, zobowiązany jest w pierwszej kolejności zapewnić opiekę

poszkodowanemu dziecku poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej.

 1. Wzywający pogotowanie ratunkowe zobowiązany jest udzielić pracownikowi pogotowia

ratunkowego wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do udzielenia pierwszej pomocy

poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza,

ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.

 1. Pracownik Żłobka będący świadkiem zdarzenia, zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce

wypadku i w razie konieczności wyprowadzić pozostałe dzieci z miejsca zagrożenia, a jeśli nie

ma możliwości zrobienia tego osobiście, powinien wezwać osobę, która dokona tych czynności.

 1. Pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji wymagającej nagłego działania

poszkodowanemu udziela pracownik Żłobka, który zauważył wypadek lub jest świadkiem

zdarzenia.

 1. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika Żłobka

przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedmedycznej powinna udzielić tej pomocy zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 2. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być prowadzone do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na miejsce zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności ratunkowych przez przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego.
 3. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego do udzielającego pierwszej pomocy

przedmedycznej należy w szczególności wykonanie w razie konieczności opatrunku, ułożenie

dziecka w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania oraz masażu serca,

niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.

 1. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez opiekuna prowadzącego

w tym samym czasie zajęcia wychowawczo – opiekuńcze z grupą wychowanków

Żłobka jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.

 1. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.
 2. O zaistnieniu wypadku w Żłobka niezwłocznie powiadamia się Dyrektora placówki.
 3. W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia

wychowanka Żłobka, opiekun za zgodą rodzica może dokonać niezbędnych czynności

mających na celu pomoc dziecku.

 1. O każdym przypadku wystąpienia urazu opiekun będący świadkiem zdarzenia pod którego opieką dziecko znajduje się, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców

(opiekunów prawnych) dziecka oraz Dyrektora.

 1. Uraz nie stanowi wypadku.
 2. W przypadku podejrzenia choroby dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka, itp.)

niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej opiekun niezwłocznie

powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka, informując ich o konieczności wcześniejszego

odebrania dziecka ze Żłobka.

 

 

 

 

 

PROCEDURA 8

„ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO”

Podstawa prawna:

 1. Art. 25 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991r. Nr 81

poz.351 z póź zm.).

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz. 563).

Cel procedury: procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Zakres procedury: doskonalenie umiejętności działania pracowników w czasie powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Opiekunowie:

1) mają obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

2) W przypadku zauważenia pożaru zobowiązani są do przestrzegania zasad ewakuacji.

 1. Dyrektor: odpowiada za zorganizowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa

przeciwpożarowego w Żłobka.

OPIS PROCEDURY:

 1. Opiekun ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny

pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu

dzieci.

 1. Opiekunowie i pozostali pracownicy Żłobka w przypadku zauważenia pożaru zobowiązani są do zachowania spokoju, nie wywoływania paniki i natychmiastowego alarmowania inne osoby okrzykiem „PALI SIĘ – POŻAR”, następnie przekazują informacje na ten temat Dyrektorowi lub osobie go zastępującą.
 2. Dyrektor lub inny upoważniony pracownik zobowiązany jest do powiadomienia straży pożarnej i zarządzenia ewakuacji obiektu. Alarmując straż pożarną (telefon alarmowy 998 lub 112)

należy podać:

1) gdzie się pali (adres, nazwa obiektu, piętro),

2) co się pali (np. pomieszczenie biurowe, dach, śmietnik)

3) czy istnieje zagrożenie ludzi,

4) imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego wzywa się straż pożarną.

 1. Opiekunowie wraz z dziećmi i personelem opuszczający przed pożarem obiekt, powinni

zachować spokój oraz bez wyprzedzania i podbiegania najkrótszą drogą opuścić budynek

zgodnie z Planem ewakuacji.

 1. Jeżeli istnieje możliwość należy przystąpić do działań ratowniczo-gaśniczych podręcznym

sprzętem gaśniczym.

 1. Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki i udzielić niezbędnych informacji.
 2. Każda osoba przystępująca do akcji powinna pamiętać, że:

1) w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,

2) wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem,

3) nie wolno otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworów

w budynkach objętych pożarem, gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu ognia,

4) nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, cieczy palnych

i substancji chemicznych reagujących z wodą np. karbidu, sodu, potasu i innych;

 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia.
 2. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz użytkowania grzałek

elektrycznych, piecyków, podgrzewaczy bez zgody Dyrektora z wyjątkiem miejsc do tego

przeznaczonych.

 1. Awarie i usterki zgłaszać niezwłocznie Dyrektorowi, w celu usunięcia ich przez osoby

uprawnione.

 1. Opiekunowie i pozostali pracownicy Żłobka są zobowiązani:

1) mieć aktualne szkolenie BHP w tym szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,

2) znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje,

3) znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg

ewakuacyjnych,

4) umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać swoje obowiązki i procedury

postępowania na okoliczność różnych zagrożeń, w tym niebezpieczeństwa pożarowego,

5) w trakcie alarmu pożarowego – próbnej ewakuacji należy stosować się do wytycznych

zawartych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” Żłobka,

6) stosować szczegółowe zasady dotyczące przebiegu ewakuacji.

ZAŁOŻENIA DO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI

Ewakuacja ma na celu szybkie i bezpieczne opuszczenie zagrożonych pomieszczeń i obiektu

wyznaczonymi drogami i wyjściami do sfer bezpiecznych (na zewnątrz budynku). Ćwiczenia

ewakuacyjne mają na celu sprawdzenie stopnia przeszkolenia pracowników do przeprowadzenia ewakuacji, a także przyzwyczajenia dzieci do ewentualnej sytuacji zagrożenia.

 1. ZASADY OGÓLNE – wytyczne dla pracowników Żłobka

1) Osoba, która zauważyła pożar w pomieszczeniu (np. sala dydaktyczna na parterze)

natychmiast zaalarmuje osobiście innych pracowników, a także osobę przeszkoloną

w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników i wychowanków, a następnie

powiadamia straż pożarną. Natomiast pracownik ds. zapobiegania pożarów

i przeprowadzania ewakuacji w oparciu o ocenę sytuacji i występującego zagrożenia

podejmie decyzję o ewakuacji.

2) Wszyscy pracownicy natychmiast mają obowiązek przerwać pracę i rozpocząć ewakuację – zbiórka w wyznaczonym miejscu.

3) Opuszczenie sal dydaktycznych ma odbywać się strumieniowo, tj. sale są ewakuowane

jedna po drugiej. Dzieci i personel ma kierować się najkrótszą drogą do wyjść

ewakuacyjnych, prowadzących na zewnątrz budynku, zgodnie planem ewakuacji i

umieszczonymi znakami ewakuacyjnymi. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu

zobowiązane są opuścić budynek czterema wyjściami ewakuacyjnymi.

4) Po ewakuacji w wyznaczone miejsce – określone w INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA

POŻAROWEGO, opiekunki przeliczają dzieci w poszczególnych grupach wiekowych

i sprawdzają listę obecności wg dziennika zajęć.

5) Wyznaczona osoba skrupulatnie sprawdza wszystkie sale dydaktyczne, gabinety

i pomieszczenia kuchenne, upewniając się, że wszystkie osoby opuściły budynek

Żłobka.

6) Osoba wyznaczona potwierdza wykonanie czynności sprawdzających pomieszczeń

Dyrektorowi lub osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie ewakuacji.

7) Planowany czas całkowitej ewakuacji – 4 minuty.

8) Następnie strażacy gruntownie sprawdzają i przeszukują pomieszczenia w celu

zlokalizowania i zagaszenia źródła ognia.

 1. ZASADY OPUSZCZANIA SAL W CZASIE EWAKUACJI PRZEZ DZIECI

1) opiekunki z poszczególnych oddziałów gromadzą dzieci w okolicy drzwi balkonowych

i pozostałych wyjść ewakuacyjnych, a następnie opuszczają budynek,

2) w miarę możliwości zabierają dziennik zajęć, by móc sprawdzić obecność oraz kontakty do rodziców dzieci

3) po wyjściu na zewnątrz budynku, idą z dziećmi najkrótszą drogą do wyznaczonego znaku zbiórki

4) sprawdzają obecność,

5) personel pomocniczy żłobka pomaga opiekunkom w czynnościach ewakuacyjnych dzieci,

6) w razie stwierdzenia braku dziecka, wyznaczona osoba wraca do sali i jeżeli jest to

możliwe, wchodzi tam i sprawdza pomieszczenia,

7) o stanie grupy, a szczególnie o braku dziecka informują Dyrektora i kierującego akcją

ewakuacyjną,

8) w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, w miarę możliwości opiekunki oraz personel pomocniczy żłobka przynoszą z szatni wierzchnią odzież dzieci i obuwie, pomagają im się ubrać, a następnie postępują zgodnie z punktami od 3 – 7.

PROCEDURA 9

„POSTĘPOWANIE OPIEKUNA W SYTUACJACH STWIERDZENIA ZAGROŻENIA

ŻYCIA DZIECKA, WOBEC KTÓREGO STOSOWANA JEST

PRZEMOC W RODZINIE LUB ZACHOWANIA AGRESYWNE”

Podstawa prawna:

 1. Art. 12 Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – (Dz. U.

z 2005r. Nr 180 poz. 1493).

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”

(Dz. U. z 2011r., Nr 209, poz. 1245).

Cel: procedura ma zapewnić spełnienie wymagań określonych przepisami w sytuacji stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc w rodzinie lub zachowania agresywne.

Zakres procedury: Procedura określa odpowiedzialność Żłobka jako instytucji oraz sposoby

reagowania oraz zakres podejmowanych działań, w sytuacji zagrożenia życia dziecka

z zastosowaniem procedury „Niebieskiej Karty”.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice (prawni opiekunowie): W przypadku podejrzenia stosowania przemocy

w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej „działaniami”, przeprowadza się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 1. Opiekunowie: Na opiekunach pracujących z dziećmi spoczywa szczególny obowiązek

reagowania na wszelkie przypadki zagrożenia życia dziecka wobec którego stosowana jest

przemoc w rodzinie.

 1. Dyrektor: jest zobowiązany do objęcia kompleksową pomocą mającą na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; zapewnia dzieciom i pracownikom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

OPIS PROCEDURY:

 1. Zadania i rola żłobka w świetle obowiązujących przepisów:

1) Każdy, komu znane jest zdarzenie zagrażające dobru dziecka lub działanie rodziców na jego szkodę, obowiązany jest powiadomić o tym właściwe organy.

2) Pracownicy Żłobka, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec

wychowanków i ich członków rodziny, zobowiązani są podjąć działania eliminujące

zagrożenia życia oraz gwarantujące im bezpieczeństwo.

3) Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”

w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą

w rodzinie.

4) Wzór formularza „Niebieska Karta – A” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Strategii.

5) W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A”

z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą

w rodzinie, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje niezwłocznie po

nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej

jego wypełnienie.

6) W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest niewykonalne, wypełnienie

formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.

7) Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

8) Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą

w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi

i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

9) W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności

podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej „działaniami”, przeprowadza

się w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

10) Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice/opiekunowie prawni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)), zwanej dalej

„osobą najbliższą”.

11) Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.

12) Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”.

13) Wzór formularza „Niebieska Karta – B” stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

14) Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi/opiekunowi prawnemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.

15) Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

16) Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta-A” (Oryginał) do

przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w

terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.

17) Dalsze czynności realizowane są przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupę

roboczą.

18) Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego

procedurę.

19) W ramach procedury przedstawiciel zespołu:

 1. a) udziela informacji o możliwościach uzyskania pomocy, wsparcia oraz możliwości

podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

 1. b) w miarę potrzeb organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej,
 2. c) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy

w rodzinie, możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 1. d) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta

przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

 1. Występowanie pojedynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko doświadcza

krzywdzenia. Jeśli jednak symptom powtarza się, bądź ich kilka występuje jednocześnie,

możliwe że mamy do czynienia z przemocą.

 

PROCEDURA 10

„POSTĘPOWANIE PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA W PRZYPADKU

STWIERDZENIA AKTU PRZEMOCY I AGRESJI WOBEC DZIECKA”

Podstawa prawna:

Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U.

z dnia 12 listopada 1982r. nr 35 poz. 228) – wybrane zagadnienia: Art. 4 § 1.

 1. Przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie,

naruszające jej prawa i dobra osobiste (do nietykalności fizycznej, godności, szacunku)

powodujące cierpienie i szkody. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami.

1) Przemoc fizyczna – bicie, kopanie, popychanie, niszczenie rzeczy, plucie itp.

2) Przemoc słowna – przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, obmawianie,

szantażowanie itp.

3) Przemoc bez słów i kontaktu fizycznego – miny, wrogie gesty, izolowanie, manipulowanie

związkami.

 1. Agresja w grupie występuje, jako działanie naśladowcze, będące wyrazem dostosowania się do wymagań i zasad, obowiązujących w grupie rówieśniczej. Agresja może przybierać różne formy: od aktów fizycznych, jak przemoc czy gwałt w rozmaitych (indywidualnych lub

grupowych) postaciach, do bardziej subtelnych zachowań, m.in. krzyku, agresji słownej,

złośliwości zachowania, mimiki czy gestykulacji.

Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony dzieci

W każdym przypadku, gdy dziecko jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie Żłobka natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu

 1. innemu pracownikowi Żłobka,
 2. Dyrektorowi.

W sytuacjach objętych procedurami dziecko ma obowiązek podporządkować się do poleceń

wszystkich pracowników Żłobka.

 1. Procedura zachowania się w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości (np.

celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie):

 1. Pracownik Żłobka

1) Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie

negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.

2) Rozdzielenie stron.

3) Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby

interweniującej.

4) Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju interwencji.

5) Rozmowa z dzieckiem – zwrócenie uwagi na jego niewłaściwe zachowanie.

 1. Opiekun

1) Rozmowa z dzieckiem.

2) Gdy dane zdarzenie powtórzy się kilkakrotnie – upomnienie i odpowiedni zapis w kartach obserwacji.

3) Gdy dziecko nadal nie reaguje na upomnienie – poinformowanie rodziców

o zaistniałym fakcie oraz sporządzenie notatki z działań.

4) Kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi przez Dyrektora Żłobka.

 1. Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie

zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.):

 1. Pracownik Żłobka

1) Zdecydowanie, stanowczo słownie, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie

negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.

2) Rozdzielenie stron.

3) Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby

interweniującej.

4) Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji.

5) Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

6) Wezwanie pomocy medycznej w razie konieczności.

7) Wezwanie innego pracownika

 1. Opiekun

1) Powiadomienie Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

2) Powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia.

3) Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia – poinformowanie go o poważnym

naruszeniu obowiązujących zasad oraz informowanie o dalszym toku postępowania.

 1. Dyrektor

1) Wezwanie rodziców – powiadomienie ich o zaistniałym fakcie.

2) Ustalenie okoliczności zdarzenia – wysłuchanie stron.

3) Upomnienie Dyrektora Żłobka – odpowiedni zapis poprzez notatkę służbową.

4) W przypadku okaleczeń lub innego uszczerbku na zdrowiu u ofiary agresji udziela

pomocy przedmedycznej.

5) Wychowawca przeprowadza rozmowę interwencyjną z uczestnikami zdarzenia oraz

sporządza notatkę, dotyczącą okoliczności zdarzenia.

6) W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu dzieci Dyrektor lub upoważniony pracownik

powiadamia Policję oraz wzywa pogotowie ratunkowe.

PROCEDURA 11

„POSTĘPOWANIE PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA W PRZYPADKU

ZAUWAŻENIA OSOBY POSTRONNEJ NA TERENIE ŻŁOBKA”

Przez osobę „postronną” na terenie Żłobka rozumie się osobę, która:

 1. Nie jest rodzicem dziecka.
 2. Nie jest pracownikiem Żłobka.
 3. Nie jest osobą zaproszoną przez Dyrektora Żłobka, bądź przez opiekunów lub

uprawnionego pracownika Żłobka i która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza

zasady i normy współżycia społecznego bądź też w inny sposób stanowi zagrożenie dla

porządku na terenie Żłobka oraz bezpieczeństwa dzieci lub innych osób przebywających

na terenie Żłobka.

Opiekun w przypadku obecności osoby obcej:

 1. Ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w Żłobka poprzez obserwację i rozmowę z nią.
 2. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony

niezwłocznie informuje Dyrektora Żłobka i wspólnie z nim podejmuje mediacje

w celu nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia

terenu Żłobka.

 1. W przypadkach drastycznych niezwłocznie powiadamia Policję i jednocześnie podejmuje

działania, mające na celu zabezpieczenie dzieci i pracowników przed skutkami tych zachowań.

Metody współpracy Żłobka z Policją

 1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej Żłobka i Policja utrzymują

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

 1. Koordynatorami współpracy powinni być: opiekunowie oraz specjalista ds. nieletnich

i patologii właściwej jednostki Policji.

 1. Do współpracy ze Żłobkiem zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się Żłobek.
 2. Pracownicy Żłobka wyznaczeni do współpracy z Policją, specjaliści ds. nieletnich

i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na

bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem

i dobrem uczniów.

 1. W ramach współpracy Policji ze Żłobkiem organizuje się:

1) spotkania opiekunów, Dyrektorów z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich

i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci

w środowisku lokalnym,

2) spotkania tematyczne dzieci z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności,

zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

3) informowanie Policji o zdarzeniach na terenie Żłobka wypełniających znamiona

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka oraz przejawach

demoralizacji dzieci,

4) udzielanie przez Policję pomocy  w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie Żłobka,

5) wspólny – Żłobka i Policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganiem demoralizacji

i przestępczości nieletnich.

UWAGA:

 1. Policja powinna być wzywana do Żłobka w sytuacjach, o których mowa w procedurze albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez Żłobka w określonej sytuacji, w których obecność Policji jest konieczna.
 2. Każda, dotycząca dzieci wizyta policjanta w Żłobku, powinna być wcześniej zasygnalizowana Dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem Żłobka.

Realizowany w naszym żłobku Program „Policuś” corocznie obejmuje tematykę zachowania na drodze, zasady kontaktów z osobami obcymi, zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą. Oswajanie dzieci z postacią policjanta i wzbudzanie wśród dzieci zaufania do tych właśnie osób, które w razie potrzeby niosą pomoc.

PROCEDURA 12

 

„PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI

POMIĘDZY ŻŁOBKIEM A RODZICAMI”

Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów opiekunów z rodzicami/

prawnymi opiekunami na terenie Żłobka.

Cele procedury:

 1. Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników Żłobka z rodzicami oraz

współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu Żłobka.

 1. Prawidłowy przepływ informacji o bieżącej działalności Żłobka.
 2. Kontakt w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Zakres odpowiedzialności:

Dyrektor: odpowiada za prawidłową organizację przepływu informacji.

Zasady komunikacji z rodzicami

 1. W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy Żłobka, według

posiadanych kompetencji:

1) Dyrektor w zakresie organizacji pracy Żłobka (zasady, specyfika, prawne

uregulowania);

2) opiekun pracujący w grupie: organizacja pracy w grupie, bieżąca informacja

o dziecku;

3) intendent w zakresie żywienia (jadłospis) i odpłatność za Żłobek;

 1. Informacje mogą być przekazywane:

1) ustnie podczas zebrań ogólne i grupowych oraz kontaktach indywidualnych i

telefonicznych,

2) pisemnie za pomocą: ogłoszeń, komunikatów, zaproszeń, gazetek lub folderów.

3) elektronicznie: adres e-mail, strona internetowa Żłobka.

Zasady współpracy:

 1. Kontakty rodziców z opiekunami przebiegają według podanego na

początku roku szkolnego planu współpracy z rodzicami uwzględniającego: zebrania

z rodzicami, spotkania indywidualne oraz dni otwarte w Żłobku.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych wynikających

z aktualnych sytuacji po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu spotkania.

 1. Rodzice mają prawo:

1) do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w grupie

i w Żłobku,

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, trudności),

3) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,

4) zgłaszania uwag na temat funkcjonowania Żłobku, z zachowaniem drogi służbowej:

Dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący.

 1. Rodzice mają obowiązek informować Żłobek o stanie zdrowia dziecka

i wyjątkowych sytuacjach rodzinnych oraz uczestniczyć w zebraniach grupowych.

 1. Rodzice są zobligowani na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty na stronie internetowej żłobka.
 2. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi,

a w szczególności:

 1. a) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,
 2. b) kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,
 3. c) wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.
 4. Opiekun współdziała ze specjalistami i nauczycielami wspomagającymi w celu ustalania

dalszych kierunków działań do pracy z dziećmi.

 1. Pracownicy Żłobka dbają o systematyczny kontakt z rodzicami oraz motywują ich do

włączania się w życie grupy i Żłobka.

 1. W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji na bieżąco aktualizowane są informacje na

stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń w Żłobku.

 1. Żłobek dostosowuje częstotliwość kontaktów indywidualnych, zebrań grupowych

i ogólnych do potrzeb wychowawczych wychowanków.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie wspólnie z opiekunkami przestrzegają przyjętą procedurę

w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy

żłobka z rodzicami.

PROCEDURA 13

 

„PROCEDURA OCHRONY WIZERUNKU DZIECKA W INTERNECIE”

Cel: procedura ma na celu ochronę wizerunku dziecka wykorzystywaną jedynie do aktualizacji strony internetowej.

Zakres procedury: Procedura określa odpowiedzialność Żłobka jako instytucji oraz sposoby

ochrony wizerunku dziecka.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni:

Dają upoważnienie do publikacji na stronie zdjęć swojego dziecka według własnego uznania, więdząc, że zdjęcia oraz filmy będą zabezpieczone przed pobraniem i rozpowszechnianiem.

 1. Pracownicy żłobka:

Nie mogą przechowywać wizerunku dziecka na żadnych urządzeniach elektronicznych, chyba że w celu przekazania ich do osób upoważnionych, do edycji strony internetowej żłobka.

 1. Osoby upoważnione do edycji strony internetowej żłobka:

Przechowują i chronią urządzenia mobilne na których widnieje wizerunek dzieci do momentu umieszczenia ich na stronie internetowej żłobka.

Strona internetowa żłobka chroniona jest wszelkimi zabezpieczeniami w celu ochrony zdjęć i filmów przed ich pobraniem i dalszym rozpowszechnianiem.

Osoba upoważniona ma obowiązek, po dodaniu zdjęc na stronę, natychmiast wykasować zdjęcia i filmy ze wszystkich mobilnych urządzeń a także z „kosza” komputera na którym pracuje.

Zakazuje się prowadzenia żłobkowego facebooka, ponieważ nie ma gwarancji zabezpieczenia zdjęc przed pobraniem, a więc i wizerunku dzieci.

 1. Dyrektor:

Czuwa nad całością prac na stronie internetowej, nadzoruje pracę fotografów w placówce, sprawdza wypełnianie procedury „chrony wizerunku dziecka w internecie” oraz współpracuje z Informatykiem w celu najlepszej ochrony strony internetowej żłobka.

ZAKRES PROCEDURY:

1) Wszyscy pracownicy żłobka mający dostęp do wizerunku dziecka zobowiązani są do jego ochrony i maja całkowity zakaz jego rozprzestrzeniania.

2) Osoby upoważnione do edycji strony internetowej żłobka dbają o jej odpowiednie zabezpieczenie przed osobami trzecimi.

3) Osoby upoważnione przechowują zdjęcia i nagrania dzieci tylko tak długo jak jest to niezbędne do edycji strony internetowej, później zobowiązane są do wyczyszczenia wszelkich sprzętów ze zdjęc i nagrań dzieci, pod żadnym pozorem nie maja prawa do rozpowszechniania wizerunku dzieci oddanych pod ich opiekę

4) Dyrektor czuwa nad całością pracy nad stroną, dba o jej prawidłowe zabezpieczenie oraz nadzoruje osoby, które poddają ją edycji.

ZAŁĄCZNIK DO PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

WYKAZ INTYTUCJI NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 1. Policja 997/ 112
 2. Straż pożarna 998/ 112
 3. Pogotowie 999/ 112
 4. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne

⦁             Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Błękitna Żyrafa”

Adres: Telesfora 2/5a, 45-339 Opole

Telefon: 604 155 156

⦁             Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu

Adres: Mieczysława Niedziałkowskiego 9, 46-020 Opole

Telefon: 77 454 92 16

⦁             Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Adres: Książąt Opolskich 27, 46-020 Opole

Telefon: 77 441 02 45

 1. Fundacje działające na rzecz ochrony dzieci:

⦁             Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 1. Zgody 11, 00-018 Warszawa,

tel. (22) 556 44 40, fax. 22 556 44 50

⦁             Komitet Ochrony Praw Dziecka

 1. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa,

tel. (22) 626 94 19

⦁             Fundacja Dzieci Niczyje

 1. Katowicka 31

03-932 Warszawa

tel./fax: 22 616 02 68, 22 616 03 14

e-mail: fdn@fdn.pl

⦁             Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Korotyńskiego 13

02-121 Warszawa,

tel. 22 824 25 01, fax. 22 823 96 64

⦁             Komitet Ochrony Praw Dziecka

 1. Oleandrów 6, III piętro

00-629 Warszawa

Nr telefonu: 22 6269419

E-mail:  kopd@kopd.pl

⦁             Biuro Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 1. Mazowiecka 12/25

00-048 Warszawa

Tel.: 22 616 02 68

Tel.: 788 681 727

Fax: 22 266 85 30

biuro@fdds.pl

Każdego roku do naszej placówki zapraszamy Policjantów, którzy nie tylko stanowią niebywałą atrakcje dla dzieci, ale przede wszystkim przekazują dzieciom wiedzę na tematy związane z zachowaniem na drodze, zasadami kontaktów z osobami obcymi, ale także zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, ale przede wszystkim przedstawiamy Policjantów jako osoby przyjazne, do których zawsze można się zwrócić w trudnej sytuacji.

Bezpieczeństwo dzieci jest dla naszych pracowników priorytetem, dlatego co roku przeprowadzana jest ewakuacja placówki, którą wykonujemy nie tylko „na papierze”, ale przede wszystkim w terenie, by zaznajomić się ze wszystkimi krokami w taki sposób, by w razie potrzeby zadziałać instynktownie, nie popadając w panikę wyprowadzić dzieci bezpiecznie z zagrożonej placówki.

Szkoleniu, które początkowo odbywa się bez dzieci, towarzyszy dym, niezbędny element, by wczuć się w atmosferę, by pamiętać o koniecznych krokach takich jak wybranie innego przejścia do ewakuacji, czy schyleniu się by ochronić siebie i dzieci przed zaczadzeniem.

Kolejnym niezbędnym elementem tego typu szkolenia jest sprawdzenie działania sprzętów, które powinny ułatwić nam ewakuacje. Takich jak automatyczne otwarcie okien, by oddymić klatkę schodową, by dać nam czas na bezpieczną ewakuację.

Omówienie wszystkich kroków, rozdzielenie zadań następuje już na etapie treningu tak, by w razie potrzeby każdy wiedział jakie zadania na nim spoczywają i co powinien robić, by cały proces ewakuacji przebiegał płynnie i szybko.

Ewakuacja z dziećmi zawsze następuje w dobrych humorach, dzieci dostają komunikat od opiekunów, że teraz czas na zabawę w ogrodzie, tak by nie odczuły w żadnym wypadku sytuacji stresowej. Dla nich to element zabawy, oczekiwanie na zabawy w ogrodzie, dla opiekunów sprawdzenie szybkości reakcji, płynności wykonywania zadań i w razie potrzeby korygowania błędów.

Miejsce ewakuacji, przeliczenie dzieci oraz personelu, sprawozdanie i w razie potrzeby omówienie błędów. Wszystko po to, by w razie potrzeby działać sprawnie i szybko.

Istotnym elementem pobytu dziecka w żłobku jest pobyt na świeżym powietrzu. Nasz żłobek dysponuje pięknym, zadbanym i przystosowanym do dzieci w tym wieku ogrodem, który służy nam do wspaniałej zabawy przez cały rok. Jesienią grabimy liście i świetnie się nimi bawimy, w zimie lepimy bałwana, w okresie wiosennym sadzimy rośliny, latem natomiast malujemy kredą, łapiemy bańki i organizujemy wspólne zabawy. Staramy się by pobyt na świeżym powietrzu był dla dzieci radosnym przeżyciem, ale staramy się też przekazywać wartości edukacyjne jak np. co to są dary jesieni, czy wiosenne prace w ogrodzie. Staramy się u dzieci wyostrzać zmysł poznawczy, poprawiać kondycję i pracować nad motoryką dużą i małą, rozwijać wyobraźnie i zacieśniać kontakty społeczne poprzez gry zespołowe dostosowane do tego przedziału wiekowego. Nasz pobyt na świeżym powietrzu urozmaicamy spacerami, po naszej pięknej okolicy ze starszakami chodzimy z wężem, natomiast maluszki spacerują wraz ciociami w wygodnych sześcioosobowych wózkach.

Mamy świadomość tego jak ważna rola na nas spoczywa, dlatego nie ustajemy w szkoleniach, tak by dietę dostosowywać do dzieci, które większość posiłków zjadają właśnie w żłobku. Chcemy aby wszystkie posiłki dostarczały dzieciom jak najwięcej witamin, budowały odporność i zdrowe nawyki, które pójdą wraz z dziećmi w dorosłe życie. Dbamy również o dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, tak by posiłki im podawane rekompensowały wszelkie alergie czy nietolerancje.

Stawiając żywienie dzieci na pierwszym miejscu, współpracujemy z najlepszymi, by ciągle rozwijać swoją wiedzę w tym kierunku dlatego od wielu lat współpracujemy z Nutricia, a także wiele czytamy, szkolimy się i wciąż modyfikujemy jadłospisy dla jeszcze lepszej jakości żywienia.

W naszym żłobku kładziemy duży nacisk na prawidłowe żywienie, nie tylko na prawidłowo zbilansowany posiłek, ale również na kolorystykę, czy zdrowie zamienniki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, ponieważ mamy świadomość, że dobrze zbilansowana dieta to zdrowy rozwój fizyczny i umysłowy, a także budowanie odporności u najmłodszych. Bierzemy na siebie ciężar budowania późniejszych upodobań i nawyków żywieniowych, więc staramy się rozszerzać dietę dzieci o zdrowie i smaczne warzywa i owoce, pod różnymi postaciami. Poniżej szwedzki stół, dzięki któremu dzieci mają okazję posmakować różnych warzyw, ale również poznać przyjemność płynącą z samodzielnego przyrządzania posiłku.

Znając wartość jaką niosą ze sobą warzywa, nie brakuje ich na talerzach dzieci w różnych formach- zup, surówek, czy tak jak na zdjęciach w formie bufetu warzywnego. Wiemy, że nasze starania przynoszą rezultaty, kiedy widzimy jak dzieci nie boją się próbować nowych smaków i jak warzywa powoli znikają z talerzy.

Równie ważnym elementem diety każdego dziecka są owoce. Staramy się podawać je w różnych formach takich jak smoothy, w galaretce, w ciastach czy ciasteczkach, czy tak jak na zdjęciu w postaci sałatki owocowej. Staramy się bazować na owocach sezonowych i ciągle urozmaicać dzieciom ich podawanie tak by z chęcią próbowały nowych smaków.

Aktywność fizyczna  jest  szczególnie  ważna u  dzieci,  które  znajdują  się  w  fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i doskonalenia.  Występujący  u  dzieci  „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej  chęci  zaspakajania  tej  potrzeby zapewnienia  niezbędnego  czynnika stymulującego  rozwój.  Dlatego  aktywność powinna  być  rozwijana  już  od  najmłodszych lat.

Mając świadomość jak istotnym elementem codziennego rozwoju dziecka jest ruch staramy się zapewniać go dzieciom w bardzo dużych ilościach przede wszystkim na świeżym powietrzu (punkt 2) ale również w budynku, co stanowi stały element dnia.

Po przyjęciu dzieci do żłobka, tuż przed śniadaniem prowadzimy codzienną gimnastykę, do piosenek dla dzieci. Po śniadaniu i porannej toalecie organizujemy tańce, a także zorganizowane zajęcia w kółeczku. Koleinie staramy się wyjść na świeże powietrze, jeśli nie jest to możliwe organizujemy dzieciom ruch w wewnątrz budynku (np. w sposób zaprezentowany na fotorelacji).

Aktywność  fizyczna  pobudza  dojrzewanie  układu  nerwowego. Przyspiesza  to  rozwój motoryczności. Dzięki  ruchowi  dziecko  poznaje  otaczający  je  świat,  wzbogaca  swoje  doświadczenia, kształtuje  pamięć  i  uwagę.  Rozwija  swoją  samodzielność.  Zabawy  i  ćwiczenia w grupie uczą zachowań prospołecznych, poprzez ruch angażuje mięśnie do tworzenia poprawnej postawy i budowy ciała, dlatego wspieramy dzieci w ruchu każdego dnia.

W naszym żłobku od zawsze lubiliśmy gościć rodziców, rodzeństwo i dziadków, to był stały punkt w kalendarzu rocznym. Najpiękniejszym ukoronowaniem każdego roku był festyn rodzinny, ale niestety pandemia Covid-19 przeniosła wszystkie te uroczystości do Internetu, by nie narażać nikogo na niebezpieczeństwo. Z ogromnym sentymentem pragnę przedstawić Państwu jak to wyglądało w naszym żłobku jeszcze nie tak dawno…

Zajęcia mały odkrywca to codzienna praca z dziećmi w naszej placówce.

Zajęcia polisensoryczne to stymulowanie percepcji płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, węchowego, dotykowego, smakowego, ruchowego. W tym celu proponujemy atrakcyjne zabawy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka.

Terapia polisensoryczna stymuluje rozumienie świata, ma działanie rozluźniające, rozwija kreatywność i poczucie sprawstwa, wpływa na poszerzanie umiejętności manualnych, jest okazją do świetnej zabawy w bezpiecznej i sprzyjającej dla dziecka atmosferze.

Grupowa praca plastyczna „Owocowa przygoda”

Konkurs dla rodziców i dzieci „Bezpieczny i przyjazny żłobek”

Zrealizowała:

Malwina Maciejak ze wsparciem Magdaleny Charukiewicz, Róży Jamrozy i Soni Wystrach

Posted in Bez kategorii.