REGULAMIN

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU
Postanowienia ogólne.
I
1. Ze świadczeń żłobka może korzystać dziecko w wieku od 4 miesięcy do 3 roku życia lub
w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym -
4 roku życia.
2. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku , rodzice
tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o
przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
3. Dziecko może korzystać z opieki żłobka do końca roku szkolnego, w którym kończy 3 lub 4 rok
życia.
II
1. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych obejmujących działania profilaktyczne i opiekuńcze
zgodne z obowiązującymi normami i standardami opieki nad dzieckiem zdrowym.
2. Personel działalności podstawowej realizuje zadania zapewniające bezpośrednią opiekę nad
dzieckiem.
3. Pozostałe zadania związane z działalnością placówki wykonuje personel pomocniczy.
III
1. Udzielane świadczenia obejmują:
- wyżywienie
- usługi opiekuńczo wychowawcze
- higienę snu i wypoczynku
- organizowanie zabaw dydaktyczno wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach żłobka
i w miarę możliwości na wolnym powietrzu
- działania profilaktyki, promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych
- działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania się
- udzielania doraźnej pomocy medycznej
- bieżący kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
IV
Dyrektor żłobka wyznacza godziny dyżurowania , nie rzadziej niż 1 x w tygodniu,
przeznaczone na kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci bezpośrednio w siedzibie
żłobka lub w formie telefonicznej.
1. W żłobku nr 4 dyżur odbywa się w e wtorki od 13:00 do 17:00.
V
1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi rodzic/opiekun prawny lub inna
osoba przyprowadzająca dziecko informuje pracownika żłobka, że dziecko jest zdrowe.
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarki
lub opiekunki . Jeśli stwierdzi się jakiekolwiek objawy chorobowe, dziecko odsyła się wraz
z rodzicem/opiekunem lub inna osobą upoważnioną do lekarza.
3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w trakcie pobytu dziecka w żłobku,
pielęgniarka lu opiekunka natychmiast informuje rodzica telefonicznie o sytuacji.
Rodzic jest zobowiązany w jak najkrótszym terminie odebrać dziecko z placówki i udać się
z nim do lekarza.
4. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicem, pogarszania się stanu dziecka i
nieobecności rodzica, pielęgniarka lub opiekunka ma obowiązek wezwać pogotowie ratunkowe
i w miarę możliwości poinformować o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.
VI
1. Rodzice dzieci nie uczęszczających do żłobka z powodu choroby przed ponownym przyjściem
do żłobka muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia po przebytej
chorobie.
2. Rodzice obowiązani są informować personel żłobka o każdym zachorowaniu lub innej
przyczynie nieobecności dziecka w żłobku.
3. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 7 dni może skutkować skreśleniem dziecka z listy
dzieci uczęszczających do żłobka.
4. Rodzice na piśmie zostaną poinformowani o skreśleniu z listy.
VII.
Po przyjęciu dziecka do żłobka pozostaje ono pod stałą opieką fachowego personelu przez cały
okres pobytu, aż do odebrania go przez rodzica lub inną upoważnioną osobę.
VIII
1. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby tj. dieta, higiena snu, warunki rozwoju
psychomotorycznego lub emocjonalnego rodzice/opiekunowie prawni powinni poinformować
o tym personel, po to, aby, w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki
rozwoju.
2. W przypadku konieczności stosowania specjalistycznej diety u dzieci z alergiami pokarmowymi
konieczne jest poświadczenie przez lekarza wskazówek dotyczących żywienia dziecka.
IX
1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka informowani są przez personel żłobka o wszelkich
niepokojących objawach chorobowych u dziecka, aby ograniczyć lub nie dopuścić do rozwoju
choroby u dziecka a także u innych dzieci.
2. Personel jest zobowiązany do informowania o stanie psychofizycznym i emocjonalnym dziecka,
a także o odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
3. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa lub jeśli zachowania objawiają się
nadmierną nadpobudliwością czy agresją zagrażającą bezpieczeństwu życia lub zdrowia samego
dziecka lub innych dzieci i personelu żłobka, personel informuje o tym fakcie rodziców
/opiekunów prawnych dziecka oraz dyrektora. Czynności te są dokumentowane w karcie
zdrowia dziecka. Rodzic może być poproszony o osobistą obserwację dziecka w grupie.
Opinia może być podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług przez żłobek.
4. Zaobserwowanie u dziecka sińców lub innych urazów poddaje się każdorazowo ocenie
pielęgniarki. Jeżeli uzna ona, że urazy te mogą wskazywać na to, że są skutkiem stosowania
wobec dziecka przemocy fizycznej (bicia, molestowania) niezwłocznie powiadamia się o tym
fakcie dyrektora placówki oraz sporządza stosowną notatkę opatrzona podpisem własnym
i dyrektora.
5. O sporządzeniu notatki informuje się rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub osobę
upoważnioną.
6. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane ponownie, bądź jeśli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie
budzą u personelu żadnych wątpliwości, że są skutkiem stosowania przemocy fizycznej dyrektor
żłobka zobowiązany jest skierować do najbliższej jednostki policji i prokuratury zawiadomienie
o podejrzeniu przestępstwa znęcania się nad dzieckiem. Do zawiadomienia dołącza się
uwierzytelnione kserokopie dokumentacji sporządzonej przez pielęgniarkę i dyrektora
placówki.
7. Jeżeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor zobowiązany jest wezwać
pogotowie ratunkowe, zawiadamiając jednocześnie policję i prokuraturę, a jeżeli to możliwe
rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
X
1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka..
Za ich pisemna zgodą dziecko może być również odebrane przez imiennie upoważnioną,
pełnoletnią osobę.
2. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun prawny lub inna upoważniona osoba, co do której
zachodzi podejrzenie, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem(stany emocjonalne,
odurzenie alkoholem lub innymi środkami i inne) dziecko pozostawia się w placówce pod opieka
personelu do momentu przybycia zawiadomionej przez pracownika żłobka innej upoważnionej
osoby.
3. W przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka przez rodzica/opiekuna prawnego lub innej
upoważnionej osoby najpóźniej do godziny zakończenia pracy żłobka i niemożności
skontaktowania się z nimi, a także w sytuacji przewidzianej w pkt. 2 dyrektor lub inny
pracownik żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę policji o potrzebie umieszczenia dziecka
w najbliższej placówce opiekuńczej/pogotowiu opiekuńczym.
4. O zaistniałej sytuacji w miarę możliwości pracownicy żłobka starają się poinformować
rodziców/opiekunów prawnych.
XI
1. W razie wypadku na terenie żłobka w czasie pobytu dziecka w placówce personel lub dyrektor
natychmiast powiadamia o zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
2. Dziecku na miejscu udzielana jest pierwsza pomoc.
3. Jeżeli to konieczne pracownik lub dyrektor placówki wzywa pogotowie ratunkowe.
4. Jeżeli personel, po ocenie pielęgniarki, uzna iż nie ma takiej potrzeby, pielęgniarka zaopatruje
dziecko do momentu przybycia rodziców/opiekunów prawnych.
5. W razie śmierci dziecka dyrektor ma obowiązek natychmiast powiadomić rodziców /opiekunów
prawnych dziecka oraz na ich wniosek udostępnić na miejscu całą dokumentację indywidualną
w zakresie wpisów dotyczących dziecka.
XII
Rodzice i opiekunowie prawni powinni:
1. Włączyć się czynnie w tworzenie programów wychowawczych, programów profilaktyki
i promocji zdrowia, zgłaszając na bieżąco swoje pomysły, uwagi i propozycje personelowi
i dyrektorowi placówki.
2. Współorganizować imprezy okolicznościowe i inne.
3. Zapoznać się z ogłoszeniami i komunikatami dyrektora żłobka.
4. Aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców.
5. Przestrzegać regulaminu porządkowego placówki oraz doraźnych ustaleń dyrektora.
6.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka winni informować o wszelkich zmianach dotyczących
miejsca pracy, zamieszkania, telefonów kontaktowych.
XIII
1. Zgodnie z umową zawieraną przez rodziców z dyrektorem żłobka za pobyt dziecka w żłobku
naliczana jest opłata. W jej skład wchodzi opłata za pobyt oraz opłata za wyżywienie .
2. Opłata za pobyt wniesiona przez rodziców w przypadku nieobecności nie podlega zwrotowi.
3. Opłaty zgodne z umowa zawartą z rodzicami winne być wnoszone do 5 dnia każdego miesiąca
z góry za dany miesiąc.
4. Zwroty stawki żywieniowej dokonywane są od 1 -go dnia nieobecności, proporcjonalnie do dni
nieobecności.
5. W razie nie uiszczenia opłaty za żłobek w ustalonym terminie zgodnie z zawartą umową dyrektor
może po upływie 7 dni od daty wymagalności wypowiedzieć umowę. Automatycznie wszczyna
również postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należności.
6. W przypadku rezygnacji z opieki żłobka nad dzieckiem rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązują
się powiadomić dyrektora w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 7 dniowym
wyprzedzeniem terminu naliczania opłaty za miesiąc następny.
Umowa ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu miesiąca.
XIV
Uchylony w dniu 05.05.2016r.
XIV¹
W celu zapewnienia właściwej opieki dyrektor żłobka powierza każdą grupę dzieci
odpowiedniemu personelowi, a w szczególności:
- grupa I - pielęgniarka, opiekunowie w żłobku, woźna,
- grupa II – pielęgniarka, opiekunowie w żłobku, woźne,
- grupa III – pielęgniarka, opiekunowie w żłobku, woźne.
Woźne spełniają funkcje pomocnicze w sprawowaniu opieki oraz wykonują prace porządkowe.
Czas pracy woźnych jest tak zaplanowany, że każda z nich pracuje pod nadzorem personelu
merytorycznego.
XV
1. Żłobek działa na zasadzie powszechnej dostępności.
2. Rekrutację dzieci prowadzi się cały rok na podstawie złożonych kart zgłoszenia
dziecka do żłobka.
3. Przyjęcia dzieci odbywają się cały rok w ramach posiadanych wolnych miejsc.
4. Przy przyjęciu do żłobka rodzic obowiązany jest przedstawić:
- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
- książeczkę zdrowia dziecka,
- poświadczenie zamieszkania w mieści Opolu,
- poświadczenie zatrudnienia obojga rodziców,
- wywiad o stanie ogólnym dziecka (karta informacyjna i ankieta).
5. Dziecko powinno być zaopatrzone w środki nakazane dyspozycją dyrektora placówki
i podane do informacji rodziców.
XVI
1. Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00
2. Przyjęcia dzieci odbywają się od godziny 6:45, odbiór do godziny 16:45.
3. Rodzice/opiekunowie prawni sa zobowiązani do przyprowadzania dzieci do godziny 8:30.
4. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą, po uprzednim uzgodnieniu z personelem
wchodzić do sal dzieci. Rodzice zobowiązani są do stosowania się do wskazówek personelu.
5. W żłobku realizowany jest program " Łatwy start w żłobkowe życie", rodzice po
wprowadzeniu do programu zobowiązani są do stosowania się do założeń programu.
XVII
Uchylony w dniu 12.10.2016r.
XVIII
1. ramowy rozkład dnia w żłobku dla grupy I
6:45 – 8:30 przyjmowanie dzieci zabawy dowolne, gimnastyka poranna,przygotowanie
do śniadania
8:30 - śniadanie i toaleta
9:15 – 11:00 zajęcia dydaktyczne (zabawa w ruchu, zajęcia indywidualne i grupowe)
11:00 - I danie- zupa, toaleta i przygotowanie do snu
11:30 - sen (w zależności od potrzeb)
13:00 - zabawa
14:15 - II danie - obiad i toaleta
15:00 – 16:45 – zabawy dowolne indywidualne i grupowe, wydawanie dzieci
1x posiłek ruchomy – deserek – podawany dziecku w zależności
od potrzeb/ podwieczorek
Ramowy rozkład dnia jest tylko orientacyjny, jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb
dzieci i modyfikowany w ciągu roku.
2. Ramowy rozkład dnia dla grupy II i III
6:45 - 8:30 przyjęcia dzieci, zajęcia dowolne, gimnastyka poranna
8:15 – śniadanie i toaleta - w II grupach
9:00 - zajęcia dydaktyczno- wychowawcze
11:00 - II śniadanie (zupa), toaleta i przygotowanie do snu w II grupach
12:00- 14:5 sen
14:15 - obiad + deser (podwieczorek opcjonalnie) w dwóch lub jednej grupie- po -obiedzie toaleta
15:00 – 16:45 zabawy dowolne , zajęcia dydaktyczne( opcjonalnie podwieczorek z obiadu)
15:00 – 16:45 - wydawanie dzieci
XIX
Dziecko ma swoje prawa, a w szczególności do:
1. równego traktowania,
2. poszanowania intymności i godności,
3. nietykalności fizycznej,
4. wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzenia,
5. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów.
XX
Rodzice składają przy przyjęciu pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z treścią Regulaminu
Porządkowego Żłobka Nr 4 w Opolu.
XXI
1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone w trybie obowiązującym przy jego
ustalaniu.
2. Regulamin obowiązuje od chwili jego wprowadzenia.
Opole, dnia 12.10.2016r.

Posted in Bez kategorii.