STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ŻŁOBKA NR 4 W OPOLU

Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu zarejestrowane zostało w dniu 16.06.2014 roku. Numer KRS: 0000513402. Prace organizacyjne z zakresu rejestracji Stowarzyszenia prowadzili rodzice dzieci Żłobka nr 4 w Opolu, przyszli członkowie Stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim, które odbyło się 20 marca 2014 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia, który jest podstawowym dokumentem Stowarzyszenia. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.

Zgodnie z § 6 Statutu celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:
1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

 

Posted in Bez kategorii.