STATUT

STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół Żłobka  nr 4 w Opolu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Żłobka nr 4 w Opolu i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989roku -Prawo o stowarzyszeniach (t.j.Dz. U. Z 2001 roku Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołuje sie na czas nieokreślony.

 3

 Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Opole.

 4

 Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 1. Stowarzyszenie ma prawo należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita jest stroną.

 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej wszystkich jego członków.

 

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA

 6

Celem Stowarzyszenia jest:

Prowadzenie i wspieranie działalności żłobka nr 4 w Opolu, w tym w szczególności:

 1. Stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i zdrowotnych.
 2. Współorganizowanie spotkań, imprez okolicznościowych, szkoleń.
 3. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej żłobka mające na celu przygotowanie i zagospodarowanie otoczenia w czytelny, bezpieczny i uporządkowany sposób.
 4. Pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków umożliwiających wszechstronny rozwój dzieci w żłobku a także ochronę praw dziecka.
 5. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach, szkoleniach, doskonaleniu zawodowego personelu żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 6. Współudział w podnoszeniu jakości świadczonych usług.
 7. Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania rodziców i środowisk lokalnych sprawami żłobka.
 8. Uczestnictwo w życiu kulturalno-społecznym miasta.
 9. Inicjowanie różnych form współpracy żłobka z rodzicami.
 10. Propagowanie zachowań proekologicznych, zachowań prospołecznych służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych i otaczającej rzeczywistości.
 11. Poznawanie i kultywowanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
 12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

 7

 Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

 1. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję usług żłobka i dbanie o jego dobre imię.
 2. Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami stowarzyszenia.
 3. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku żłobkowym.
 4. Organizowanie konkursów, akcji, aukcji, udział w konkursach, akcjach, aukcjach organizowanych przez inne podmioty.
 5. Działania charytatywne i inne, takie jak:
 6. współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz pomocy dzieciom.
 7. współpraca z organami władzy samorządowej
 8. współpraca z organizacjami gospodarczymi, przedsiębiorstwami
 9. działania integrujące środowiska lokalne
 10. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 11. Wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy związanych z działalnością żłobka.
 12. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego inicjatywom i działaniom podjętym przez żłobek.

8

 1. Stowarzyszenie dla prowadzenia swoich spraw i prowadzenia działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników, a także może korzystać z usług innych podmiotów.
 2. Stowarzyszenie dla prowadzenia swej działalności może korzystać ze środków zebranych ze składek członkowskich swoich członków oraz środków uzyskanych od jednostek patronackich i sponsorujących.

 ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA- ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

9

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 • Zwyczajnych
 • Wspierających
 • Honorowych
 1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członkowie założyciele stają się członkami z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru.( z zastrzeżeniem § 13)
 3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje prawo do odwołania do walnego zebrania członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie obrad, które winny być w tym celu zwołane w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 4. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także obcokrajowiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia i będzie przestrzegał postanowień statutu.

10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 •  Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania Członków.
 • Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności.
 • Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności.
 • Korzystania z urządzeń wspólnych Stowarzyszenia w ustalonym zakresie ich działania.
 • Wnioskowania o objęcie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów Stowarzyszenia w granicach ustalonych przepisami prawa
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz jego regulaminu.
 • Opłacenia składek członkowskich.
 • Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej.
 1. Członkowstwo zwyczajne ustaje w przypadku:
 • Śmierci członka.
 • Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia.
 • Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub z powodu działania członka na szkodę Stowarzyszenia.

11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą lub okresową pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez jego Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający posiada prawa określone w §10, lit. c,d,e, oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  2. aktywnego wspomagania celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Członkowstwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
 6. dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie
 7. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej.

12

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.
 3. Członek honorowy może brać udział w walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy zobowiązany jest przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowstwo członka honorowego ustaje w przypadku:
 6. śmierci członka
 7. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
 8. pozbawienia Uchwałą Walnego Zebrania Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia, które może nastąpić w związku z działaniem na szkodę Stowarzyszenia lub postępowaniem niezgodnym ze statutem Stowarzyszenia.

13

 1. Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia ze stowarzyszenia przysługuje członkowi zwyczajnemu i wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu go ze Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie obrad, które winny być w tym celu zwołane w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

15

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż 7 dni przed datą zebrania. Informacja ta zostanie podana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie.
 3. Walne zebranie Członków może również zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną w razie nieprawidłowości w działalności Zarządu, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członków, nie później niż na 7 dni przed datą zebrania. Informacja ta zostanie podana na tablicy ogłoszeń lub drogą elektroniczną lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie.
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
 5. członkowie wspierający i honorowi
 6. osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia

16

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy;

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
 3. Uchwalenie regulaminu działania Stowarzyszenia.
 4. Wybór i odwołanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał w spawach określenia wysokości składek członkowskich.
 6. Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 8. Zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia na kolejny rok.
 9. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz udzielenie lub nieudzielenie skwitowania ustępującemu Zarządowi.
 10. Powoływanie Komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

17

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin zebrania można wyznaczyć w tym samym dniu  o godzinę później.
 3. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na kworum i są wiążące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

18

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorąca udział w głosowaniu.

19

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym z Prezesa i dwóch Wiceprezesów (pełniących funkcję skarbnika i sekretarza).

20

Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.

21

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

22

W przypadku kompletowania składu Zarządu w czasie jego kadencji może on uzupełnić swój skład, nie więcej niż o 2 członków pochodzących z wyboru.

 

KOMPETENCJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

23

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów
 3. Zwoływanie Walnych Zebrań
 4. Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków
 5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
 6. Przyjmowanie oraz skreślanie członków zwyczajnych i wspierających oraz prowadzenie ich rejestru
 7. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez członków Zarządu
 8. Wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania

24

 1. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA – JEJ SKŁAD I KOMPETENCJE

25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób , spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne zebranie Członków w sposób jawny, chyba, że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorących udział w głosowaniu.
 4. W przypadku zdekompletowania Komisji w czasie trwania jej kadencji może ona uzupełnić swój skład, nie więcej jednak jak o 2 członków pochodzących z wyboru.

26

Do szczególnych zadań komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności gospodarczo- finansowej Stowarzyszenia.
 2. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 3. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

27

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok.

28

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 jej członków.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

29

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia.
 2. Fundusze Stowarzyszenia, na które składają się:
 3. dotacje, darowizny, subwencje
 4. wpływy ze składek członkowskich
 5. wynagrodzenia z tytułu udziału lub prowadzenia różnych imprez, spotkań itp.

30

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym wymagane jest łączne działanie 2 członków Zarządu.

31

Majątek Stowarzyszenia wymieniony w §29  służy tylko do realizacji celów Stowarzyszenia i nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

32

Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowalną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Postanowienia §17 ust. 2 oraz 3 stosuje sie odpowiednio.

Posted in Bez kategorii.